Vedtægter for Kastaniehøj
Kirkegade 16, 8722 Hedensted.

 

§ 1

 

Kastaniehøj er en selvejende institution med hjemsted i Hedensted. Navnet er: Kastaniehøj. Formålet er at drive og udleje lokaler med tilhørende udendørsarealer ved Kirkegade 16, i Hedensted, der kan tjene som samlingssted for børne- og ungdomsorganisationer, der driver fritidsvirksomhed for børn og unge. 

§ 2

 

Kastaniehøj ledes af et repræsentantskab på 15 medlemmer valgt af og blandt følgende organisationer:

 KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning vælger 6 repræsentanter.

KFUM-Spejderne i Hedensted vælger 3 repræsentanter.

De grønne pigespejdere i Hedensted vælger 3 repræsentanter

Hedensted Y’s Mens Club vælger 3 repræsentanter.

  

§ 3

 

Repræsentantskabet indkaldes skriftligt hvert år i 3. kvartal til ordinær generalforsamling med 4 ugers varsel med minimum følgende punkter på dagsordenen:

 

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af 2 stemmetællere og referent.

  3. Bestyrelsens beretning ved bestyrelsesformanden.

  4. Kassereren forelægger revideret regnskab til godkendelse.

  5. Forslag til budget ved kassereren.

  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  7. Valg af personlige suppleanter.

  8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

  9. Behandling af indkomne forslag.

  10. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 9, skal være formanden i hænde 3 uger før ordinær generalforsamling, hvorefter endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før. Pkt. 6 og 8 udgår hvert andet år.

 

Ved afstemning har hver repræsentant 1 stemme. Beslutninger træffes normalt ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Enkelte beslutninger kræver ifølge vedtægterne kvalificeret flertal jfr. § 8.

 

Personvalg sker ved skriftlig afstemning. Hver repræsentant har 1 stemme. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

  

§ 4

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsesformanden, et flertal i bestyrelsen eller en af de i § 2 nævnte organisationer. Indkaldelse sker med samme varsel som ved ordinær generalforsamling og skal indeholde minimum pkt. 1 og pkt. 9 i § 3 samt en begrundelse for indkaldelsen.

 

§ 5

 

Til varetagelse af den daglige ledelse vælges på den ordinære generalforsamling en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være medlemmer af repræsentantskabet. Bestyrelsen sammensættes ved indstilling af kandidater fra de enkelte organisationer, med ét bestyrelsesmedlem for hver tre repræsentantskabsmedlemmer. Såfremt en eller flere organisationer ikke kan besætte sine pladser i  bestyrelsen, vælger repræsentantskabet de resterende bestyrelsesmedlemmer.

 

Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. KFUM og KFUK samt KFUM-Spejderne vælger bestyrelsesmedlemmer i ulige år. De grønne pigespejdere samt Hedensted Y’s Mens Club vælger bestyrelsesmedlemmer i lige år. Indtræder suppleanten, sidder denne perioden ud for det pågældende bestyrelsesmedlem. Eventuelt lønnet personale kan ikke være medlem af bestyrelsen.

 
For hver af de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges der en personlig suppleant, der skal være medlem af repræsentantskabet. Organisationerne indstiller suppleanter efter samme princip som bestyrelsesmedlemmer. Valget af suppleant gælder for 1 år.  En person kan højst være suppleant for 2 bestyrelsesmedlemmer. Når der indstilles suppleanter, tilkendegives det samtidig hvem i bestyrelsen den foreslåede skal supplere.

 

Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand for bestyrelsen, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, idet bestemmelserne i § 3’s 2 sidste afsnit også er gældende for bestyrelsen. Beslutningerne indføres i et nummereret beslutningsreferat, der underskrives og opbevares.

 

Møder i bestyrelsen afholdes, når formanden indkalder hertil eller når 2 øvrige medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Mødeindkaldelse sker normalt med 1 uges varsel.

  

§ 6

 

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse og skal i det hele taget overvåge, at bygninger og lokaler anvendes på forsvarlig måde. Bestyrelsen udfærdiger ordensreglement for anvendelse af lokaler og udendørsarealer og forestår udleje heraf. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning herom.

 

Bestyrelsen har ansvar for forvaltning af Kastaniehøjs økonomiske ressourcer. På den ordinære generalforsamling aflægges regnskab for det afsluttede regnskabsår til godkendelse. Regnskabet revideres forinden af de 2 på generalforsamlingen for 2 år valgte revisorer. Bestyrelsen forelægger forslag til budget for det kommende år. Regnskabet udsendes til repræsentantskabets medlemmer sammen med dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni.

 

Kastaniehøj tegnes af bestyrelsens formand eller i dennes fravær af kassereren og endnu et bestyrelsesmedlem.  

 

§ 7

 

Kastaniehøjs indtægter forudsættes fortrinsvis at hidrøre fra lejeindtægter fra børne- og ungdomsorganisationer i Hedensted, der driver fritidsvirksomhed for børn og unge. Voksengrupper, der delvis fungerer som støtteforeninger for brugerne, og som hidtil har holdt møder på De Unges Hjem eller Kastaniehøj, kan vederlagsfrit låne lokaler op til 12 gange pr. år. Det gælder f. eks. KFUM og KFUK’s voksenafdeling, Hedensted Y’s Men’s Club og spejdernes støttegrupper.

 

Størrelsen af lejeindtægterne skal fastsættes således, at institutionens drift udviser balance. Et evt. overskud ved driften tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til at tilvejebringe en kapital til imødegåelse af fremtidige underskud, afdrag på gæld og fremtidige bygge- og vedligeholdelsesarbejder.

 

Større bygningsændringer, tilbygninger og nybyggeri skal forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

 

§ 8

 De i § 2 nævnte organisationers brugere skal mindst en gang årligt orienteres bredt om Kastaniehøjs drift, økonomi, planer og opgaver. Organisationernes bestyrelsesmedlem i Kastaniehøjs bestyrelse har ansvaret for denne orientering, der så vidt muligt sker i 4. kvartal ved et passende arrangement. 

§ 9

 

Vedtægtsændringer eller køb og salg af fast ejendom skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved 1. behandling med 2/3 flertal og ved 2. behandling minimum 2 uger efter 1. behandling med almindeligt flertal jfr. § 3.

 

Ophævelse af den selvejende institution kræver enstemmig vedtagelse på en generalforsamling.

 

I tilfælde af institutionens ophævelse foretages likvidation af et udvalg bestående af 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 medlemmer valgt af repræsentantskabet.

 

Såfremt den selvejende institution ophæves og der fremkommer en formue, skal denne henstå i 15 år med henblik på anvendelse til det i § 1 nævnte formål til oprettelse af en lignende institution i Hedensted. Landsorganisationerne orienteres om deponeringen og hvor midlerne er indsat.

 

Kan en sådan institution ikke oprettes, skal institutionens formue deles med 1/3 til hver af følgende organisationer: KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning, De grønne pigespejdere i Hedensted og KFUM-Spejderne i Hedensted. Er en eller flere lokale foreninger nedlagt, indtræder landsorganisationen som modtager(e).  Ændring af ovennævnte fordelingsbrøk skal godkendes ved den eller de landsorganisationer, hvis lokalorganisationer får en forringet stilling.

 

    

Kastaniehøj i sin nuværende form er oprettet i 2003 ved sammenlægning af De Unges Hjem og Kastaniehøj i henhold til udarbejdet fusionsaftale godkendt den 31.03. og 27.03.2003

 

Foranstående vedtægter vedtaget med ændringer, på ordinær generalforsamling den 08.09.2008 samt på ekstraordinær generalforsamling den   25.09.2008.

Underskrevet af bestyrelsens den 25.09.2008;

Tilbage