KastanieNyt  
Forskellige informationer fra institutionen Kastaniehøj


KastanieNyt

21. maj 2024

Forårets arbejdsformiddag på Kastaniehøj er lørdag den 01. juni kl. 8.30 – 12.30

Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen, så vi i et godt arbejdsfællesskab kan få løst nogle af de opgaver som venter.

Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker i troplokalet.

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj, er det nødvendigt at vide hvor mange der kommer og giver en hånd med.

Tilmelding senest torsdag den 30. maj til: damsbo.urlev@hotmail.com

Hækken ud mod vejen skal vi have klippet, men gerne nogle uger senere (omkring Skt. Hans). Hvem vil påtage sig den opgave?

Søren Damsbo.


KastanieNyt

4. februar 2024

Kastaniehøjs bestyrelse har fået et nyt medlem i Lars Christensen. Lars var suppleant og måtte træde til da Henning Jensen pludselig døde i efteråret. Lars sidder på pladsen frem til repræsentantskabets møde i september, hvor Hedensted Y’s Men vælger deres bestyrelsesmedlem i Kastaniehøjs bestyrelse for en ny 2-årig periode.

Henning Jensens opgaver er blevet fordelt og som ny kasserer har vi fået Henning Hansen fra Øster Snede. Henning er medlem i Hedensted Y’s Men Club og nu Kastaniehøjs kasserer ”uden for bestyrelsen”. Samtidig med kassererskiftet har bestyrelsen besluttet at regnskabet lægges over i et nyt system; Convensus som bruges i nogle af organisationerne bag Kastaniehøj. Det gør det muligt at vi kan bruge hinandens erfaringer og viden på området.

Arbejdet med en mulig udvidelse af køkkenet på Kastaniehøj er i gang. Et udvalg af brugere har sammen med et par fra bestyrelsen væres samlet til første ”køkkenmøde” for at se på og snakke om muligheder, ideer, ønsker og øvrige tanker til indretning af Kastaniehøjs køkken. Nu er ”referatet” fra mødet ved at blive tegnet op. Så følger endnu et ”køkkenmøde” og på bestyrelsens møde i maj er det igen på dagsordenen.

Det er et dyrt projekt at udvide køkkenet. Meget tyder på at der bliver brug for flere penge end dem Kastaniehøj selv har, tilsammen med det tilskud som Y’s Mens Clubben har bevilget. Kender nogen til muligheder for fonde eller andre muligheder for støtte, vil vi gerne høre om det.

For at sikre mulighed for udbygning af køkkenet, hvis det besluttes af repræsentantskabet i september, er det ikke muligt at booke salen eller troplokalet til private arrangementer i perioden 19/5 – 31/8 2025.

Sortering af affald på Kastaniehøj, er en opgave vi skal være meget opmærksomme på og omhyggelige med, så der bliver sorteret rigtigt! Det er både ærgerligt og dyrt at stå med u-tømte containere, pga. forkert indhold. Lad os hjælpe hinanden med det.

Søren Damsbo.


KastanieNyt

19. september 2023


Skal køkkenet på Kastaniehøj udvides? Det drøftede repræsentantskabet på sit ordinære møde den 11. september. Baggrunden er et ønske fra ”egne” brugere om en opvaskemaskine i bordhøjde. Køkkenet som det er i dag, har helt fra begyndelsen være for lille med for lidt bordplads, og derfor er det ikke en holdbar løsning af fylde endnu mere inventar i det.


På grundlang af et skitseret forslag var der opbakning fra repræsentantskabet til at arbejde videre med en mulig opbyggelse af køkkenet (ud i vindfanget). Det var samtidig et ønske at mest muligt skal betales når arbejdet udføres så evt. lån kan blive så små som muligt. Frem mod næste års repræsentantskabsmøde skal en arbejdsgruppe af ”køkkenbrugere” være med til at drøfte indretning og på det grundlag laver bestyrelsen et konkret beslutningsforslag. Forslaget skal følges af budget og forslag til mulig finansiering.


Øvrige investeringer på Kastaniehøj holdes på et minimum de næste par år og der arbejdes på anden økonomisk støtte til opgaven. Gode ideer modtages gerne. Og så bliver en vigtig faktor også hvor meget frivillig arbejdskraft vi kan mobiliserer til opgaven.


Beslutter repræsentantskabet i september 2024 at køkkenet skal udvides, tænkes det gennemført i sommeren 2025 – den periode på året hvor der er meget lidt aktivitet i lokalerne.


Med beslutningen om at arbejde for en udvidelse af køkkenet, blev ønsket og planerne om udvidelse af P-pladsen lagt i skuffen.


Kastaniehøjs hjemmeside har været nede i nogle uger af august. Hjemmesiden var forsvundet i det store hackerangreb som hostingselskabet AzeroCloud var udsat for. Heldigvis er vi ”kørende” igen, uden at have mistet data, da Henning havde alle data liggende på sin computer, hvorfra hjemmesiden kunne genskabes.


En stor tak til Thomas Nielsen som beredvilligt og hurtigt trådte til og hjalp os, både med at finde ud af problemet og genskabe hjemmesiden!


Sortering af affald som vi kender det fra vores private husholdninger, er nu også gældende på Kastaniehøj. Vi har tilsluttet os den kommunale ordning og fået nye affaldscontainere ude samt ”sorteringsstationer” indendørs. Nu er det op til os alle sammen at være omhyggelige med sorteringen, så vi ikke står med u-tømte containere, p.g.a. forkert indhold.


Til vores (hoved)rengørings- og arbejdsdag den 1. september var der et ok fremmøde og vi fik løst de fleste af de ønskede opgaver. Sammen med de ad. hoc. opgaver som nogle villigt løser for os i løbet af året fungerer det praktiske omkring Kastaniehøj.


Det er summen af rigtig mange menneskers utrættelige, frivillige indsats, der er grundlaget for dét Kastaniehøj vi har! Det skal vi glæde os over, være taknemlige for – og så huske at motiverer nye til at blive en del af arbejdsfællesskabet på den ene eller anden måde.

På den ordinære generalforsamling blev årets regnskab gennemgået og godkendt. Hovedtallene kan ses i oversigten herunder, med tallene fra året før til sammenligning.


Lejeindtægt øvrige har et tilgodehavende på ca. 20.000,- kr. og derfor er den post relativ lav i nedenstående oversigt. Det bliver en del af næste års indtægter på den post.


Den helt store investering i regnskabsåret var tilbagekøbet af grunden; Kirkegade 18. Udbetalingen ved overtagelsen er ikke med i driftsregnskabet da den er taget over balancen.


Indtægter

1./7 2022 – 30./6 2023

1./7 2021 – 30./6 2022

Lejeindtægt, egne organisationer

211.818

213.888

Lejeindtægt, øvrige

42.091

84.789

Diverse

200


Indtægter i alt

254.109

298.677
UdgifterEjendommens drift

-95.488

-90.216

Vedligehold og renovering

-50.906

-45.264

Investeringer / nyanskaffelser

- 19.801

-79.878

Diverse og administration

-5.775

-4.769

Renter

-6.600

-7.996

Udgifter i alt

-178.570

-228.122

Årets resultat / tilbage til afdrag på gæld

75.539

70.555
Fra status

30./6 2023

30./6 2022

Ejendomsværdi, Kirkegade 16

3.903.016

3.903.016

Ejendomsværdi, Kirkegade 18

960.000


Ejendomsværdi, Smedegade 33

325.000

325.000

Øremærkede midler

45.000

100.000

Drift konto og debitor

119.089

109.976

Samlet gæld

-1.060.000

-220.000


På valg til bestyrelse var i år: Kim Lunddorf (FKUM-Spejderne), Svend Erik Degn og Søren Damsbo (KFUM og KFUK). Det blev til 3 x genvalg.


På det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev opgavefordelingen som følge: Formand: Søren Damsbo

Kasserer og hjemmeside: Henning Jensen Bygningsansvarlig og sekretær: Svend Erik Degn Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kim Lunddorf

Martin Gæbe


De 2 fælles arbejdsdage i 2024 er fastsat til lørdag den 01. juni kl. 8.30 – 12.30 og fredag den 23. august kl. 14.00 – 17.30. Husk at få det med i organisationernes kalenderoversigt.


Søren Damsbo.


KastanieNyt

18. august 2023

                                           

Rengørings- og arbejdsdag på Kastaniehøj

fredag den 1/9 2023 kl. 14.30 – ca. 17.30

 

I snart et år har vi betalt os fra den ugentlige rengøring og det fungerer rigtig fint.

Tilbage er en årlig ”hovedrengøring”, hvor vi i fællesskab skal gøre det rent som ikke er med i den ugentlige rengøringsplan.

Der er kaffe og te på kanderne fra kl. 14.00. Opgaverne fordeles efterhånden som folk er klar til at gå i gang:

Indendørs:    I salen, troplokalet, klublokalet og pejsestuen bl.a.;

                      * Lamper vaskes

                      * Ruder pudses

                      * Lofter/spær fejes ned

                      * Døre og dørkarme

                      * Stole støvsuges

                      * Fodlister

                      * Køkken, emhætte, ovne, servicesøjle

                      * mm.

 Udendørs:     * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.

                        * Vaske vinduer udvendig.

                       * Rense filtre på varmepumper.

                        * Feje flisebelægninger v. bygninger, bålhytte og sheltere.

                      * Slå græs på skråning

                      * Rense tagrender

                      * Klippe/studse hækken

                      * Male facader – hvis vejret og antal folk gør det muligt (salen mod syd og vest)

Skal vi lykkes med denne fælles rengørings- og arbejdsdag har vi brug for deltagelse fra alle organisationerne bag Kastaniehøj. Vi ser derfor frem til at blive en god flok så vi i et godt arbejdsfællesskab kan få løst de opgaver som venter.

Skulle du være forhindret på det fastsatte tidspunkt, kan nogle af opgaverne løses på et andet tidspunkt.

Tilmelding senest onsdag den 30. august til: damsbo.urlev@hotmail.com

 

Søren Damsbo.

 


KastanieNyt

30. april 2023

 

Fra 1. maj skal alt affald også sorteres på Kastaniehøj efter samme system som vi kender fra vores private husstande. Der bliver 3 indendørs ”affaldsstationer” med pap/papir, plast/metal og restaffald. I de 2 køkkener tillige affaldsspande til restaffald og madaffald/bio.

 adaffald/bio tømmes når man er færdig med et arrangement og der isættes en ny grøn pose.

Øvrige tømmes efter behov. Vi forventer stor omhyggelighed med at få affaldet i de rigtige skraldespande, fra alle brugere. Men allerbedst er det at minimere mængden af affald!

Hedensted skole er på Kastaniehøjs udearealer med indskolingsklasserne på tirsdage, torsdage og fredage kl. 9.30 – 13.00, frem til 18. juni.

                                             -----------------------------------------------

Forårets arbejdsformiddag på Kastaniehøj er lørdag den 20. maj kl. 8.30 – 12.30

Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen, så vi i et godt arbejdsfællesskab kan få løst nogle af de opgaver som venter.

 Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker i troplokalet.

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                        * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.

                        * Styr på ”urolige fliser” v. indgangen + tømme rist.

                      * Vaske vinduer udvendig.

                        * Rense filtre på varmepumper.

                        * Grave af bålpladser og feje flisebelægninger v. bygninger, bålhytte og sheltere.

                      * Beskærer hække til telt- og pionerpladser.

                      * Rense tagrender

                      * Male facader – hvis vejret og antal folk gør det muligt

 For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj, er det nødvendigt at vide hvor mange der kommer og giver en hånd med.  

Tilmelding senest torsdag den 18. maj til: damsbo.urlev@hotmail.com 

Hækken ud mod vejen skal vi have klippet, men gerne nogle uger senere (omkring Skt. Hans). Hvem vil påtage sig den opgave?

 

Søren Damsbo.

 


KastanieNyt
5. Oktober 2022

Tilbagekøb af nabogrunden, betalt rengøring og nøgletal fra regnskabet.

 Kastaniehøj har indgået en aftale med KFUM-Spejderne om at tilbagekøbe nabogrunde; Kirkegade 18, med overtagelse pr. 1. oktober 2022. 

Da Kastaniehøj i 2006 besluttede at bygge nyt, efter forud at have købet naboejendommen, skulle der bruges mange penge. Der var naturligvis en vis spænding om den fremtidige økonomi og KFUM-Spejderne valgte derfor at købe grunden fremfor at låne penge ud. Det gav større sikkerhed for de penge man stillede til rådighed for Kastaniehøj.

 Gennem mere end 15 år har samarbejdet om fælles faciliteter vist sig bæredygtigt og Kastaniehøj har en sund økonomi. Et tilbagekøb af grunden vil give helt rene linjer, hvor Kastaniehøj ejer og står for driften af de fysiske faciliteter; grund og bygninger mens de 4 organisationer bag Kastaniehøj, står for aktiviteter ud fra hver deres idegrundlag og værdisæt.

Ud over en mindre udbetaling på overtagelsestidspunktet, afdrages resten af købesummen over de næste 17 år, efter en nærmere fastlagt aftale.

 Den frivillige rengøring af lokalerne på Kastaniehøj, udført af frivillige hver 14. dag (i en turnus mellem de 4 foreninger), er blevet vanskeligere de sidste par år. Derfor har bestyrelsen i noget tid arbejdet med muligheden for en fast betalt rengøring og på repræsentantskabets møde i september var der fuld opbakning til forslaget.

 Vi arbejder på at være klar fra omkring 1. november i år og ordningen skal evalueres af repræsentantskabet om 2 år. Det betyder at rengøringen hver 14. dag, udført af frivillige, ophører fra den dato. Tilbage bliver en årlig hovedrengøring som fortsat ønskes udført af frivillige, forud for en ny sæson. Kastaniehøj indkalder til rengøringsdag på tværs af organisationerne – og håber at de kræfter der ”er sparet i løbet af året”, betyder god opbakning.

 På den ordinære generalforsamling den 15. september, blev årets regnskab gennemgået og godkendt. Hovedtallene kan ses i oversigten herunder, sammenlignet med året før.

 

Indtægter

1./7 2021 – 30./6 2022

1./7 2020 – 30./6 2021

Lejeindtægt, egne organisationer

213.888

220.208

Lejeindtægt, øvrige

84.789

86.073

Diverse (tilskud til nye højskolesangbøger)

 

17.000

Indtægter i alt

298.677

323.281

 

 

 

Udgifter

 

 

Ejendommens drift

-90.216

-71.609

Vedligehold og renovering

-45.264

-29.023

Investeringer / nyanskaffelser

-79.878

-61.183

Diverse og administration

-4.769

-4.484

Renter

-7.996

-10.163

Udgifter i alt

-228.122

-176.462

Årets resultat / tilbage til afdrag på gæld

70.555

146.819

 

 

 

Fra status

30./6 2022

30./6 2021

Ejendomsværdi, Kirkegade 16

3.903.016

3.903.016

Ejendomsværdi, Smedegade 33

325.000

325.000

Samlet gæld

-220.000

-260.000

Øremærkede midler

100.000

100.000

Drift konto og debitor

109.976

77.996

 De 2 arbejdsformiddage i 2023 er fastsat til lørdag den 20. maj og 2. september. Nærmere herom når vi nærmer os.

 Søren Damsbo.

 

 


KastanieNyt
17. august 2022

Arbejdsformiddag på Kastaniehøj er lørdag den 3. september kl. 8.30 – 12.30

Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen, så vi i et godt arbejdsfællesskab kan få løst nogle af de opgaver som venter.

 Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker i troplokalet.

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:                 
                        * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.
                        * Vaske vinduer udvendig.
                       
* Rense filtre på varmepumper.
                        * Grave af bålpladser og feje flisebelægninger v. bygninger, bålhytte og sheltere.
                       * Beskære lindetræer – bl.a. til nabo
                       * Male sokkel på Den Gamle bygning og Udhuset gavl
                       * Slå græs på skråning
                       * Brænde; skære op/kløve/stable
                       * Rense tagrender
                       * Male yderdør i vindfang (og vindfang?) på Den Gamle bygning
                       * Male facader – hvis vejret og antal folk gør det muligt

 For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj, er det nødvendigt at vide hvor mange der kommer og giver en hånd med.  

Tilmelding senest torsdag den 1. september til: damsbo.urlev@hotmail.com                                                             

Søren Damsbo.


KastanieNyt
12. maj 2022

Forårets arbejdsformiddag på Kastaniehøj er lørdag den 21. maj kl. 8.30 – 12.30

Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen, så vi i et godt arbejdsfællesskab kan få løst nogle af de opgaver som venter. 

Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker i troplokalet.

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                        * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.
                        * Vaske vinduer udvendig.
                        * Rense filtre på varmepumper.
                        *Grave af bålpladser og feje flisebelægninger v. bygninger, bålhytte og sheltere.
                        * Forny øverste ramme på bålpladsen i bålhytten
                        * Vaske flagstænger
                        * Trådnet af hegn v. cykelplads
                        * Brænde; skære op/kløve/stable
                        * Rense tagrender
                        * Male facader – hvis vejret og antal folk gør det muligt

 For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj, er det nødvendigt at vide hvor mange der kommer og giver en hånd med.

 Tilmelding senest torsdag den 19. maj til: damsbo.urlev@hotmail.com 

Hækken ud mod vejen skal vi have klippet, men gerne nogle uger senere (omkring Skt. Hans).
Hvem vil påtage sig den opgave?
 

Orientering efter bestyrelsens møde den 9./5

 Først i marts var der indbrud på Kastaniehøj uden at der er observeret noget stjålet. Ødelæggelserne forventes udbedret inden sommerferien. Klatretårnet er taget ned efter mere end 30 år, arealet er jævnet og der er sået græs. Varmepumpen i pejsestuen har fået ny kompressor/udedel på garantien.

 Hedensted skole er på Kastaniehøjs udearealer alle ugens hverdage, de sidste 2 måneder af skoleåret. Desuden lejer Region Midt sig fortsat ind til medarbejdermøder i troplokalet og salen på nogle onsdag eftermiddage.

 Nybyggeriet på vores nabogrund har frilagt gavlen på udhuset. Nu mens der er plads skal den repareres og males, inden der opsættes nyt hegn i skellet. Murer og tømrer forventes færdige inden sommerferien. Måske får vi brug for hjælp til at male?

 Yderdørene af træ – ud mod ”asfaltpladsen” – bliver malet når vejret tillader det. Har nogen lyst til at hjælpe med opgaven kan Lars Christensen kontaktes. Desuden er der bestilt en ny yderdør til Mellembygningen, med glas i øverste halvdel, for at give dagslys i gangen foran troplokalet.

 Yderdøren i gavlen af Den gamle bygning bliver flyttet lidt længe ind i bygningen og der laves en ny trappe som flugter med ydermuren. Aftale er truffet med tømrer og murer – som samtidig går murværket efter på bygningen.

 Bordene i salen er over årene blevet vanskeligere at holde rene og det har ikke været muligt at behandle dem så det kan blive bedre (overfladen er linoleum - et naturprodukt som ændre sig med tiden). Det er derfor besluttet at der købes nye laminat bordplader til i alt 24 borde. Benene fra de nuværende beholdes og flyttes til de nye bordplader.

 I troplokalet bibeholdes de borde vi tidligere overtog fra kirkecentret, da de har laminatoverflade (de blålige). Antallet forsøges øget, så alle borde i troplokalet har samme overflade.

 Med de eksterne lejemål vi har haft i indeværende regnskabsår, viser den seneste budgetopfølgning af vi kan forvente et bedre resultat en budgetteret med.

 Det ordinære repræsentantskabsmøde er fastsat til torsdag den 15. september 2022 kl. 19.30.

 Inden længe kan vi mødes til fællesspisning og/eller Skt. Hans bål på Kastaniehøj. Vi håber på en dejlig sommeraften sammen og en efterfølgende god sommer med lejre, ferie og masser af udeliv.

 

Søren Damsbo


KastanieNyt
16. februar 2022

Nyt hegn ind til Smedegade 1.

 Smedegade 1 er solgt og GS-Gruppen er gået i gang med nedbrydning og oprydning. I løbet af de næste par uger bliver den ca. 1200 m2 store grund ryddet for bygninger, træer, buske og hække – herunder de træer som hænger ind over Kastaniehøjs cykelparkeringsplads. Samtidig fjernes hegnet mellem Kastaniehøj og Smedegade 1, da det dels er groet ”sammen med” beplantningen og dele af det er i en dårlig forfatning. GS-Gruppen fjerne hegnet og sætter et nyt op på samme strækning.

 Indtil det nye hegn er sat op, opstiller vi byggehegn fra hjørnet at udhuset og hen til diget, for at holde pap, dåser og børn inde på Kastaniehøjs område. Når grunden er ryddet vil vi vurderer på hvad der skal gøres ved gavlen på udhuset – den er faktisk i bedre stand end forventet. 

Hvor mange huse der bliver plads til på grunden, er stadig uvist. Men sikkert er det at projektet vil ændre væsentligt ved oplevelsen af Kastaniehøj, set fra den vinkel – både i byggeperioden og de kommende år! Det bliver spændende at følge.  

På bestyrelsens møde den sidste aften i januar blev det bl.a. besluttet at klatretårnet hurtigst muligt skal pilles ned. Nu går den ikke længere! Selv om det er i dårlig forfatning, er det ikke helt lige til, da det efter sigende er godt funderet. Vi er på udkig efter vejrforhold der gør det muligt at færdes på græsarealet med maskiner, uden at ødelægge for meget (frost eller tørt). Hvis der er nogen som har mod på opgaven, en maskine der kan bruges eller på anden måde kan hjælpe med nedtagning, kan undertegnede kontaktes,

Der arbejdes videre med ny trappe og renovering af døren i gavlen af den Gamle bygning. Desuden er det besluttet at yderdøren i Mellembygningen skal udskiftes til en ny med glas i den øverste halvdel, for at give lys ind i gangen.

 Varmepumpen i Pejsestuen har fået ny kompressor (under ”10 års-garantien”) og vi håber det får den til at virke normalt igen. 

Der er bestilt supplerende kopper og teskeer som erstatning for ituslået eller forsvundet. Er der nogen som kan fortælle os hvor teskeerne bliver af (de går da ikke i stykker)?

 Årets 2 arbejdsformiddage er fastsat til lørdag den 21. maj og 3. september. Nærmere herom når vi nærmer os. 

Søren Damsbo.

 


KastanieNyt
27. september 2021

Efter generalforsamlingen.

 Corona-pandemien har i endnu et år påvirket Kastaniehøj. Fuld nedlukning af vores egne organisationers aktiviteter i et halvt år! Forskellige offentlige institutioner har haft brug for mere plads til personalemøder og Hedensted Skole kom endnu engang for at bruge udendørsfaciliteterne – og de kommer igen i år, med 2 x 10 formiddage!

 Den betalte ugentlige rengøring af toiletter, køkkener og gangarealet har fungeret godt. Det har højnet rengøringsstandarden og letter den frivillige rengøringsopgave.

 På den ordinære generalforsamling den 13. september, blev årets regnskab gennemgået og godkendt. Hovedtallene kan ses i oversigten herunder, sammenlignet med året før. 

Indtægter

1./7 2020 – 30./6 2021

1./7 2019 – 30./6 2020

Lejeindtægt, egne organisationer

220.208

212.563

Lejeindtægt, øvrige

86.073

60.772

Diverse (tilskud til nye højskolesangbøger)

17.000

0

Indtægter i alt

323.281

273.335

 

 

 

Udgifter

 

 

Ejendommens drift

-71.609

-57.067

Vedligehold og renovering

-29.023

-73.304

Investeringer / nyanskaffelser

-61.183

-28.229

Diverse og administration

-4.484

-2.888

Renter

-10.163

-1.678

Afskrivning, solceller

0

-50.000

Udgifter i alt

-176.462

-213.166

Årets resultat / tilbage til afdrag på gæld

146.819

60.169

 

 

 

Fra status

30./6 2021

30./6 2020

Ejendomsværdi, Kirkegade 16

3.903.016

3.903.016

Ejendomsværdi, Smedegade 33

325.000

325.000

Samlet gæld

-260.000

-415.367

Øremærkede midler

100.000

100.000

Drift konto og debitor

77.996

86.545

 Regnskabet for 2020-2021 er incl. driften af Smedegade 33, som er en del af det samlede Kastaniehøj.

Når årets resultat er ekstraordinært høj, skyldes det en større ekstern udlejning under coronanedlukningen og at solcelleanlægget efter 8 års drift, er fuldt afskrevet.

 I budgettet for indeværende år er der bl.a. afsat penge til renovering af gavltrappen på den gamle bygning samt ny dør. Trappen er med tiden kørt i stykker og farlig at færdes på. Døren er meget utæt. Der budgetteres med en omsætning på 268 t.kr. og et resultat på 62 t.kr. i 2021-2022.

Der var genvalg til bestyrelsen for Kim Lunddorf (KFUM-Spejderne), Svend Erik Degn og Søren Damsbo (KFUM og KFUK) og dermed er bestyrelsen uændret:              

                                           Søren Damsbo (formand)

                                           Henning Jensen (kasserer og hjemmeside)

                                           Svend Erik Degn (bygnings- og nøgleansvarlig)

                                           Kim Lunddorf

                                           Martin B. Gæbe

 Tak til de mange mennesker som med deres frivillige og trofaste indsats på mange fronter, gør det muligt at drive Kastaniehøj med en sund økonomi og som et sted med mange muligheder. Det er bestyrelsens ønske at de enkelte organisationer kan finde plads og muligheder på Kastaniehøj, for at lave netop de aktiviteter som man ønsker.

 

Søren Damsbo.


 

KastanieNyt
25. august 2021

Efterårets arbejdsformiddag på Kastaniehøj, lørdag d 4. september kl. 8.30 – 12.

Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen, så vi i et godt arbejdsfællesskab kan få løst nogle af de opgaver som venter. 

Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker i troplokalet.

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                        * Male facader (hvis vejret tillader det)

                      * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.

                        * Vaske vinduer udvendig.

                      * Feje flisebelægninger v. bygninger, bålhytte og sheltere.

                      * Rense tagrender

                      * Flytte brænde til brændeskur.

                      * Afløbsriste på P-pladsen

                      * Rydde op ovenpå skabe i troplokalet.

For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj, er det nødvendigt at vide hvor mange der kommer og giver en hånd med.  

Tilmelding senest torsdag den 2. september til: damsbo.urlev@hotmail.com 

Fra bestyrelsen i øvrigt:

Repræsentantskabet mødes til ordinær generalforsamling den 13./9 med dagsorden ifølge lovene. I år er det KFUM-Spejderne samt KFUM og KFUK der vælger til bestyrelsen. 

Gavltrappen på den gamle bygning skal renoveres. ”Tidens tand” og tung trafik har gjort den farlig at færdes på. Gennem længere tid har vi også haft et ønske om at få soklen på samme bygning gået efter af en murer. Men med den aktivitet der er i byggeriet, har vi ikke endnu ikke fundet en håndværker til den opgave. 

Hedensted skole har igen i dette skoleår lave aftale om brug af udearealer på Kastaniehøj, for alle skolens årgange. 10 fredage i efteråret og 10 fredage i foråret. Og 2 offentlige institutioner holder forsat personalemøder på Kastaniehøj. 

Med ophævelse af stort set alle corona restriktioner ser vi frem til et ”helt normalt” aktivitetsår for de 4 foreninger – og dermed for Kastaniehøj. Det bliver dejligt! 

Søren Damsbo


 

KastanieNyt
21. maj 2021

Forårets arbejdsformiddag på Kastaniehøj er lørdag den 29. maj kl. 8.30 – 12.30

Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen, så vi i et godt arbejdsfællesskab kan få løst nogle af de opgaver som venter.

 Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker i troplokalet.

Vi dækker op med afstand, så kom bare.

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                        * Oprydning – trailer til loppemarked/genbrugspladsen.

                        * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.

                        * Vaske vinduer udvendig.

                        * Hakke omkring planter langs skel bag bålhytte

* Kæder om affaldscontainere

                      * Rense filtre på varmepumper.

                        * Grave af bålpladser og feje flisebelægninger v. bygninger, bålhytte og sheltere.

                      * Skære hække ved teltpladserne ned.

 For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj, er det nødvendigt at vide hvor mange der kommer og giver en hånd med.

Tilmelding senest torsdag den 27. maj til: damsbo.urlev@hotmail.com

Hækken ud mod vejen skal vi have klippet, men gerne nogle uger senere (omkring Skt. Hans). Hvem vil påtage sig den opgave? 

Øvrig orientering fra bestyrelsen

Rigeligt med plads er blevet efterspurgt! Coronapandemien har givet os flere kommunale institutioner som eksterne lejere i dagtimerne. Bl.a. er Hedensted skole på udearealerne tirsdag til fredag hver uge frem til Skt. Hans.

Den øgede aktivitet kan ses på økonomien hvor den seneste budgetopfølgning (10 måneder) viser at vi er foran budgettet. 

Bord bænkesættene må bruges overalt på Kastaniehøjs område, blot de efterlades på flisebelagt areal ved bålhytten eller vest for salen. Dem der holder græsarealerne så flot hele sommerhalvåret, kan og skal ikke flytte runde på bord bænkesættene (eller andre ”løse genstande”). 

Der planlægges Skt. Hans bål på Kastaniehøj i år og vi håber på en dejlig sommeraften hvor vi sammen kan lægge en noget træls sæson bag os og se håbefuldt frem mod sommer og en ny sæson med foreningsliv som vil ønsker det. 

Det ordinære repræsentantskabsmøde er fastsat til mandag den 13. september 2021 kl. 19.30 på Kastaniehøj.

Søren Damsbo


KastanieNyt
18. dec. 2019

Kastaniehøjs køb af Smedegade 33 er nu på plads, med godkendelse i Erhvervsstyrelsen og efterfølgende Endeligt Skøde. Som følgevirkning af ny lovgivning vedrørende erhvervelse af sommerhuse mv. og udlejning af samme, skal selvejende institutioner som Kastaniehøj også have godkendt nyerhvervelser. Vi må kun leje ud til ”en afgrænset kreds” og ikke drive erhvervsmæssige udlejning af det erhvervede. Det krav kan vi sagtens opfylde og så var det bare om at få det sikret og dokumenteret.

Det har nødvendiggjort en tilføjelse i Kastaniehøjs vedtægter §1: ”Lokaler og udendørsarealer på Smedegade 33, kan kun udlejes til de 4 organisationer bag Kastaniehøj (se §2)”. Denne vedtægtsændring er blevet behandlet og godkendt af repræsentantskabet, på 2 ekstraordinære generalforsamlinger den 4. og 18. december. Sideløbende hermed har Erhvervsstyrelsen behandlet vores ansøgning om tilladelse til købet og der foreligger nu et Endeligt Skøde.

KFUM-spejderne er i fuld gang med at sikre Smedegade 33 som et godt sted for spejderaktiviteter med bl.a. eftersyn af elinstallationerne, reparationer af taget og andre nødvendige forbedringer. Det bliver et rigtig godt aktivitetssted for byens børn og unge – og deres ledere!

En anden bordopstilling i salen har været efterspurgt. Bestyrelsen har lavet en oversigt over ny grundopstilling af borde og stole, som kan bruges som forsøg frem til sommerferien (se opslag på opslagstavlen i gangen). Man kan efterlade bordene opstillet som hidtil eller efter den nye plan.

Øget brug af lokaler – særligt salen – vil strække sig frem til sommerferien. Mens sammenbygningen af det ”nye og gamle” kirkecenter pågår, lejer Hedensted Kirke sig ind på Kastaniehøj, med de aktiviteter som for en tid er hjemløse – primært i dagtimerne.

 Arbejdsformiddagene i 2020 bliver lørdag den 6. juni og 29. august kl. 8.30 – ca. 12.30. Husk at få det i egen kalender og relevante programmer/kalenderoversigter.

 Med denne udgave af KastanieNyt siger bestyrelsen tak for samarbejdet i 2019 og ønsker alle Kastaniehøjs brugere en glædelig jul og et godt nytår.

Søren Damsbo.


KastanieNyt
26. sept. 2019

Kastaniehøj har købt Smedegade 33, med overtagelse den 1. oktober 2019.

Smedegade 33 var oprindeligt DSB’s gaslager. Senere blev bygningerne brugt som fabrik og de sidste mange år har stedet været ejet af Kristian Langelund (tidl. urmager i Hedensted), som i mange år brugte det som prydhave/”park” med sø, springvand, drivhus, urtehave med mange spændende træer og buske, men stedet er nu groet til i noget af et ”vildnis”. Det samlede areal er på 4.331 m2 og der er 404 m2 bygning; en uisoleret hal med stålkonstruktion, vægge af gasbeton samt en tilbygning. Der er opsat hegn omkring det meste af området.

 KFUM-spejderne ser dette som en fantastisk mulighed for at lave spejderarbejde på en ny måde. Et ”vildnis” centralt i byen gør det muligt på en hverdagsaften at bygge huler, lave bivuakker, fælde træer og lave brænde. Samtidig giver bygningerne muligheder for indendørs værkstedsaktiviteter, som fx pionering, der kan stå fremme fra gang til gang, uden at det skal ryddes væk. Kun fantasien sætter grænser for aktivitetsmulighederne på et sted som dette. 

På den bagrund er Kastaniehøj gået ind i samarbejdet om at købe og drive Smedegade 33. Kastaniehøj er ejer og står for det administrative, samt de økonomiske omkostninger forbundet med bygningsvedligeholdelse og drift - herunder nødvendig autoriseret arbejdskraft samt udgifter til vand, kloak, El og forsikring.

KFUM-spejderne lejer sig ind på samme vilkår som øvrige lokaler og faciliteter på Kastaniehøj,
men de forpligtiger sig til en minimums husleje i 8 – 10 år, og der er lavet en særlig brugeraftale, som betyder, at KFUM-spejderne beslutter, hvilke aktiviteter grunden og bygningen indrettes til. KFUM-spejderne afholder alle omkostningerne til indretning og ombygning og påtager sig samtidig det praktiske arbejde med ejendommens drift og vedligehold, inden for det af Kastaniehøj godkendte budget. 

Hvis en eller flere af de øvrige organisationer bag Kastaniehøj ønsker faste aktiviteter på Smedegade 33, kræver det, at der indgås en brugeraftale som den, der er lavet med KFUM-spejderne, hvor man bl.a. forpligtiger sig til at tage aktivt del i det praktiske omkring driften af stedet. 

Skulle en af de øvrige organisationer bag Kastaniehøj ønske at bruge vildnisset eller en del af bygningen til en særlig enkeltstående aktivitet kontaktes KFUM-spejderne, som tager stilling til muligheder og vilkår ift. den konkrete henvendelse.  

Kastaniehøjs bestyrelse ser frem til at denne nye/ekstra mulighed vil udvikle og styrke det arbejde blandt børn og unge som Kastaniehøj gennem årtier har dannet rammen om.

                                            ----------------------------------------------------- 

På den ordinære generalforsamling den 9. september, blev årets regnskab gennemgået og godkendt. Hovedtallene kan ses i oversigten herunder, sammenlignet med året før.

 

Indtægter

1./7 2018 – 30./6 2019

1./7 2017 – 30./6 2018

Lejeindtægt, egne organisationer

248.484

186.661

Lejeindtægt, øvrige

24.358

33.393

Diverse indtægter / gave

987

55.550

Indtægter i alt

273.829

275.604

 

 

 

Udgifter

 

 

Ejendommens drift

-60.718

-57.772

Vedligehold og renovering

-57.378

-16.091

Investeringer / nyanskaffelser

-20.304

-80.258

Diverse og administration

-4.318

-5.885

Renter

-3.277

-4.274

Afskrivning, solceller

-55.000

-55.000

Udgifter i alt

-200.995

-219.280

Årets resultat / tilbage til afdrag på gæld

72.834

56.324

 

 

 

Fra status

30./6 2019

30./6 2018

Ejendomsværdi Kirkegade 16

3.903.016

3.903.017

Samlet gæld

-165.340

-325.315

Øremærkede midler

50.000

 

Drift konto og debitor

51.348

83.487

Tak til de mange mennesker som med deres frivillige og trofaste indsats på mange fronter, gør det muligt at drive Kastaniehøj med en sund økonomi og som et sted med mange muligheder. Det er bestyrelsens ønske at de enkelte organisationer kan finde plads og muligheder på Kastaniehøj, for at lave netop de aktiviteter som man ønsker. 

Efter planen skal gulvene i trop- og klublokalet samt værkstedskøkkenet slibes og lakeres i løbet af året. Kunsten er at finde en uge hvor den ”afdeling” ikke bruges - og så skal det også passe med et gulvfirma. 

Arbejdsformiddagene i 2020 bliver lørdag den 6. juni og 29. august kl. 8.30 – ca. 12.30. Husk at få datoerne i kalenderne, tag hensyn til dem i programlægningen og få dem offentligt gjort i de relevante forsamlinger. Som voksengrupper betaler vi vores husleje i form af aktivt medarbejderskab. Rigtig god arbejdslyst til alle der har aktiviteter på Kastaniehøj. 

Søren Damsbo.


KastanieNyt
17. aug. 2019

Efterårets arbejdsformiddag på Kastaniehøj, lørdag den 31. august  kl. 8.30 – 12.30

Vi håber der kommer en nogen fra organisationerne bag institutionen, så vi kan få løst nogle af de opgaver som venter, i et godt arbejdsfællesskab.

Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker samt en morgensang i troplokalet.

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                      * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.
                      * Vaske vinduer udvendig.
                      * Hakke omkring planter langs skel bag bålhytte
                      * Klippe hækken
                     
* Feje flisebelægninger v. bygningerne, shelterne og i bålhytten.

 For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj, er det nødvendigt at vide hvor mange der kommer for at give en hånd med.

 Tilmelding senest torsdag den 29./8 til: damsbo.urlev@hotmail.com

                                            ---------------------------------------------------

Opgaver der kan løses på andre tidspunkter, efter aftale

Denne gang er der mange forhåndsafbud fra folk der plejer at hjælpe, men som er forhindret på dagen. Derfor ”udbyder” vi opgaver som kan løses på et selvvalgt/aftalt tidspunkt: 

                      * Maling af udvendige facader på en dag med godt vejr i september

   (3 – 5 personer. Det aftales med Svend Erik Degn)

* Save, kløve og stable brænde (1 – 2 personer. Aftales med Søren Damsbo)

 Kontakt os snarest for en aftale.

 Søren Damsbo

 


KastanieNyt
3. maj 2019

Forårets arbejdsformiddag på Kastaniehøj er lørdag den 25. maj kl. 8.30 – 12.30

Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen, så vi kan få løst nogle af de opgaver som venter, i et godt arbejdsfællesskab.

Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker samt en morgensang i troplokalet.

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                      * Lægge flis mellem planter på volden

                      * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.

                      * Vaske vinduer udvendig.

                      * Hakke omkring planter langs skel bag bålhytte

* Save, kløve og stable brænde

                      * Male udvendige facader (hvis vejret tillader det)

                      * Rense filtre på varmepumper.

                      * Feje flisebelægninger.

 For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj, er det nødvendigt at vide hvor mange der kommer for at give en hånd med.

Tilmelding senest torsdag den 23./5 til: damsbo.urlev@hotmail.com 

Søren Damsbo.


KastanieNyt
18. marts 2019

Vi har lavet en aftale med Hedensted Kirke om brug af lokaler på Kastaniehøj, i den periode hvor kirkecentret udbygges (sommeren 2019 – sommeren 2020). De aktiviteter som normalt er i kirkecentret kan være på Kastaniehøj på de tidspunkter hvor vi ikke selv bruger lokalerne.

Det er fortsat sådan at de 4 organisationer som driver Kastaniehøj og har deres aktiviteter her, har fortrinsret – også når der gælder faste tidspunkter som endnu ikke er booket for den kommende sæson. Ingen af de faste brugere – små som store – skal føle sig trængt at eksterne lejemål!

Frem til sommer danner Kirken sig et overblik over behovet for lokaler og på det grundlag laver vi en samlet lejeaftale for perioden.

 Den nye fastmonterede projektor i salen har i nogen tid været i brug og fungerer rigtig godt. Den er fast forbundet med salens lydanlæg. Der er lavet en simpel bruger vejledning til hjælp for almindeligt brug, som sidder på indersiden at skabslågen. I skabet er forskellige ledninger og overgangsstik til evt. brug ved tilslutning til computer. Husk det tilhører Kastaniehøj og skal efterlades i skabet efter brug.

Det er op til de enkelte organisationer/brugere at sætte sig ind i hvordan projektoren betjenes – gerne i god tid inden man står med et arrangement. Aktiverede sikkerhedsprogrammer på en computer kan f.eks. godt være årsag til at projektor og computer ikke kan ”spille sammen”.

 Kastaniehøjs bestyrelse har besluttet at der lægges et nyt og større El-kabel op over pladsen, til at forsyne aktiviteter forskellige steder; bålhytten, ny lysmast (i stedet for klatretårnet), skuret og kraftudtag ved brændeskjulet (til kløver mm.). Det nuværende er ikke kraftigt nok og engang imellem har vi afbrydelser p.g.a. fugt. Sammen med kablet tages der vand med frem til den nye lysmast. Arbejdet planlægges udført forår / sommer.

 Når vejret tillader det her i foråret, skal den ene side at højen ved lysmasten, tilplantes. Hvis du vil hjælpe med den opgave, kan undertegnede kontaktes.

 Forårets arbejdsformiddag er lørdag den 25. maj kl. 8.30 – ca. 12.30 hvor vi, ud over alle de faste opgaver, også skal have lagt træflis på den tilplantede del af højen ved lysmasten. Her håber vi at se en flok gode hjælpere.

Søren Damsbo.

 


KastanieNyt
22. september 2018

På repræsentantskabets møde sidst i august blev årets regnskab gennemgået og godkendt.
Årets hovedtal kan ses i oversigten herunder, sammenlignet med året før. 

Indtægter

1./7 2017 – 30./6 2018

1./7 2016 – 30./6 2017

Lejeindtægt, egne organisationer

186.661

176.894

Lejeindtægt, øvrige

33.393

70.872

Diverse indtægter / gave

55.550

0

Indtægter i alt

275.604

247.766

 

 

 

Udgifter

 

 

Drift og vedligehold

-73.863

-73.754

Investeringer

-80.258

-41.571

Diverse og administration

-5.885

-7.930

Renter

-4.274

-8.350

Afskrivning, solceller

-55.000

-55.000

Udgifter i alt

-219.280

-186.605

Årets resultat / tilbage til afdrag på gæld

56.324

61.161

 

 

 

Fra status

30./6 2018

30./6 2017

Ejendomsværdi Kirkegade 16

3.903.017

3.903.017

Samlet gæld

-325.315

-429.475

Drift konto og debitor

83.487

76.323

 Det er et stærkt regnskab der vidner om stor aktivitet og opbakning. Når drift og vedligehold kan gøres for så lidt som det ses i regnskabet, skyldes det mange menneskers frivillige og trofaste indsats på mange fronter!

 Langt størstedelen af årets investering er malerierne og lærred i salen. Det lod sig alene gøre fordi organisationer og private valgte at støtte det økonomisk med i alt 55.550,- kr. Tak for hjælpen! 

Budgettet for 2018 – 2019 blev forelagt og accepteret. Der er ikke planlagt store investeringer med en del mindre, som tidligere beskrevet.

Friluftlivets dag gentages ikke men i stedet ønsker repræsentantskabet at der gøres mere ud af Skt. Hans så det bl.a. er mere børnevenligt.

På det store toilet monteres et puslebord der kan klappe op, til brug for legestuens børn.

 Lørdag den 1. september havde vi endnu en god arbejdsdag med rigtig mange mennesker i gang. Ud over det almindelige vedligehold, rengøring og reparationer fik KFUM-Spejderne udvidet belægningen ved pap og papir. Det er en fornøjelse at opleve den energi der lægges for dagen og det gode humør der præger sådan en formiddag. 

En STOR TAK for hjælpen til alle der giver en hånd med, både på arbejdsdagen og hen over året!

Søren Damsbo.

 


KastanieNyt
10. august 2018

Efterårets arbejdsformiddag på Kastaniehøj er lørdag den 1. september kl. 8.30 – 12.30

Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen, så vi kan få løst
nogle af de opgaver som venter, i et godt arbejdsfællesskab.

Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker samt en morgensang i troplokalet.

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                      * Male udvendige facader mm. (hvis vejret tillader det)
                      * Luge kant/klippe kontenaster v. P-plads (luge ved Udhuset).
                      * Vaske vinduer udvendig.
                      * Rense filtre på varmepumper.
                      * Feje flisebelægninger.
                      * Fælde træer bagerst oppe, ind mod kolonihaverne.
                      * Hjælpe KFUM-Spejderne med ny belægning v. pap og papir
 

For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj, er det nødvendigt at
vide hvor mange der kommer for at give en hånd med.  

Tilmelding senest torsdag den 30./8 til: damsbo.urlev@hotmail.com 

----------------------------------------------- 

I øvrigt har bestyrelsen haft forskelligt på dagsordenen – bl.a.;

Det er besluttet at anskaffe en ny projektor som monteres fast i salen, med lyden tilsluttet og
med tilslutningsmulighed på væggen mod syd. Den nuværende kan ikke mere.
 

Der tages et aktuelt luftfoto af Kastaniehøj når græsset igen er grønt og det ophænges i salen som
”makker” til det gamle (nok først til foråret). 

Beslutningen fra dengang salen blev taget i brug gælder fortsat: Det der hænges op i salen skal
direkte vedrører en af de 4 organisationer bag Kastaniehøj eller Kastaniehøj selv. Det er til enhver
tid Kastaniehøjs bestyrelse der afgør hvad der skal hænges op i salen.
 

Der anskaffes et stålbord med vask til brug for rengøring af bålting og andre meget beskidte ting.
Det placeres bag den gamle bygning. 

Til bålhytten fremstillen et røgfang for at få bedre afgang af røgen fra bålet. Om muligt laves den
så den kan reguleres i højden og føres ovenud med et rør. 

Reglerne for privat brug af lokaler på Kastaniehøj er blevet præciseret og kontrakten ændret lidt
– begge dele for at sikre at de retningslinjer som repræsentantskabet har besluttet, bliver overholdt!

 Regnskab 2017-2018 og budget 2018-2019 blev gennemgået, forud for repræsentantskabets møde
den 27. august. Begge dele ser yderst tilfredsstillende ud.

 Søren Damsbo.

 

 

KastanieNyt
17. maj 2018

Forårets arbejdsformiddag på Kastaniehøj er lørdag den 02. juni kl. 8.30 – 12.30

Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen,
så vi kan få løst nogle af de opgaver som venter, i et godt arbejdsfællesskab.

Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker samt en morgensang i troplokalet.

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                                      * Male udvendige facader (hvis vejret tillader det)
                                * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.
 * Vaske vinduer udvendig.
         * Rense filtre på varmepumper.
 * Feje flisebelægninger.    
                                   * Hakke omkring planter langs skel bag bålhytte
                                      * Rense afløbsriste på P-plads og nedløbsbrønde.
* Kløve og stable brænde

For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj,
er det nødvendigt at vide hvor mange der kommer for at give en hånd med.

Tilmelding senest torsdag den 31./5 til: damsbo.urlev@hotmail.com 

Søren Damsbo.

 


KastanieNyt
10. februar 2018

Arbejdet med udsmykningen i salen er kommet et godt stykke videre. Med mere end 25.500,- kr. i private gaver til udsmykningen, er der nu den ønskede balance i projektets økonomi. Kunstneren Peter Lundberg er sat i gang med opgaven, ud fra det ideoplæg han havde lavet. Planen er at kunne præsentere resultatet til foråret.
En stor tak for den opbakning til Kastaniehøj som de private gaver er et håndgribeligt udtryk for. Når der løftes i flok kan rigtig meget lade sig gøre. 

En udvendig opslagstavle til brug for Kastaniehøj og de 4 organisationer blevet opsat til højre for hovedindgangen til salen. Nøglen hænger inde i vindfanget på en krog – den samme nøgle som passer til opslagstavlen på udhuset.

 Møbleringen af klublokalet ændres efter ønske fra KFUM og KFUK, der arbejder på at starte en pigeklub. Der planlægges opstart først i marts, så arbejdet med ændringerne vil stå på her i februar. Lokalet kan fortsat bookes og bruges af Kastaniehøjs øvrige brugere som hidtil. 

Projektoren er defekt og billedkvaliteten bliver stadig ringere. Det kan ikke betale sig at reparere den og derfor har bestyrelsen besluttet at der skal investeres i en ny, ophængt i loftet og tilsluttet lydanlægget. Kender vi nogen som ved noget om den slags?

 En rustfri stålbordplade med vask i  planlægges opsat bag den gamle bygning, til brug for rengøring af bålgryder og andre særligt beskidte ting. Hvor står der sådan en brugt bordplade? 

Datoerne for arbejdsformiddagene i 2018 er lørdag den 2. juni og 1. september.  

Søren Damsbo.

 


KastanieNyt
11. november 2017

 

Internettet på Kastaniehøj er nu uden koder mm. I stedet for den noget besværlige opkobling vi hidtil har haft når der skulle bruges wifi, er der nu monteret en kontakt i værkstedskøkkenet, ved døren ind til klublokalet. Her er også en vejledning i brug. Når man trykker på kontakten er der wifi i 4 timer, hvorefter der automatisk slukkes igen.

Vi håber det bliver mere enkelt og stabilt at bruge netforbindelsen, på denne måde.

 Brænde bruges der meget af og skulle der være nogen som gerne vil af med noget træ, kan Kastaniehøj godt bruge 3 – 4 rm. Træ – gerne skåret ud i 30 cm’s længder. 

Vinterberedskabet er igen i år bemandet af 3 frivillige som har påtaget sig vagten for en uge af gangen, fra midt i november til midt i april. Her har den ”vagthavende” ansvar for at rydde / salte fortov og andre gangarealer, så det er sikkert at færdes på og ved Kastaniehøj. Tak til dem der har påtaget sig opgaven – så håber vi det bliver en overkommelig opgave.

 Udvalget som arbejder med udsmykningen i salen er kommet på en vanskelig opgave. Alle de fonde mv. der har svaret på vores ansøgning, har givet afslag. Det er åbenbart lettere at få økonomisk hjælp til ”inspiration for kroppen” (f.eks. bålhytte og sheltere) end det er at få ”inspiration for øje og tanke”! Der er stadig enkelte fonde som ikke har svaret endnu.

 Skulle nogen personligt have lyst til at støtte projektet kan man tage kontakt til Jørgen Breinddahl snarest muligt.

 Udvalget har fået et ideoplæg fra kunstneren Peter Lundberg. Det ser rigtig spændende ud og giver lyst til at arbejde videre med den økonomiske udfordring. Målet er fortsat at kunne indvie / præsenterer resultatet i foråret 2018. Håber det lykkes! 

Inden præsenteres Kastaniehøj igen for hele byen når der afvikles julestue og sælges juletræer. Et stort arbejder er gået forud – og travlhed venter! Men det er også en god tid med besøg af mange mennesker, arbejdsfællesskaber på kryds og tværs og maget god snak!

God arbejdslyst med opgaverne – vi ses. 

Datoerne for arbejdsformiddagene i 2018 er lørdag den 2. juni og 1. september.

 Søren Damsbo.


KastanieNyt
17. august 2017


Efterårets arbejdsformiddag på Kastaniehøj er

lørdag den 2. september kl. 8.30 – 12.30

Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen, så vi kan få løst nogle af de opgaver som venter, i et godt arbejdsfællesskab.

Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker samt en morgensang i troplokalet.

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                      * Male udvendige facader (hvis vejret tillader det)

                      * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.

                      * Vaske vinduer udvendig.

                      * Feje flisebelægninger.

    * Fræse eller ”buskrydde” i beplantning v. shelterne.

    * Hakke omkring planter langs skel bag bålhytte

 Flere opgaver kan komme på listen.

 For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj, er det nødvendigt at vide hvor mange der kommer for at give en hånd med.  

Tilmelding senest torsdag den 31./8 til: damsbo.urlev@hotmail.com

 Søren Damsbo


KastanieNyt
23. april 2017

Hedensted skole på Kastaniehøj i juni.

 Hedensted skole og SFO skal være på Kastaniehøj i 4 uger.  Forsinkelse på skolens byggeri giver dem pladsproblemer og derfor har de lejet sig ind på Kastaniehøj. Fra den 29. maj til den 23. juni skal 75 børn i indskolingen have deres dagligdag i troplokalet, salen og på udearealerne. Hjørne- og gruppelokalet bliver deres indgang, med bøjlestativer, en kasse til hver samt køleskabe til madpakker. Klublokalet bliver pauserum for medarbejderne.  

De 3 dage i maj bruges til forberedelser og den 29. maj præsenteres Kastaniehøj sidst på dagen for børn og forældre. Når lokaler skal bruges af andre (sidst på eftermiddagen, aften eller weekend) skal skolen flyttes deres ting ind i hjørne- og grupperummet og aflevere lokalet med bordene opstillet som anvist. Alle de dage hvor der ikke kommer andre (og det er de fleste på netop det tidspunkt af året) må de lade deres indretning være der fra dag til dag.

 Skolen er der mandag til torsdag kl. 06-17 (torsdag kun til kl. 16 i troplokalet) og fredag kl. 06-16. Skolen skal sørge for professionel rengøring dagligt, umiddelbart efter brug. Kan det ikke nås inden næste bruger rykker ind, skal gulvet fejes og bordene tørres af.

 Vi vil gøre alt hvad vi kan for at samarbejdet må blive godt og håber alle Kastaniehøjs ”daglige brugere” vil gøre det samme. Det er vores ønske at både børn, forældre og medarbejdere vil opleve Kastaniehøj som et rigtig godt sted at være, så de får en god start på deres skoletid.

 Giver ovenstående anledning til spørgsmål eller kommentar er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

 Den 10. juni afholder vi igen Friluftlivets dag i tidsrumme kl. 13 – 21. Her håber vi at se rigtig mange med tilknytning til Kastaniehøj og gerne mange flere! Arbejdet med planlægningen er i fuld gang og nærmere program er lige på trapperne.

 Udvalget som skal se på udsmykningen i salen er i fuld gang. Forskellige muligheder er blevet vendt og drejet, muligheder og begrænsninger, placering og størrelse. Lige nu går det i retning af flere malerier med indbyrdes sammenhæng.  

Vi har været på kunstudstilling i Stouby og snakker om lokale kunstnere. Vi har set på andre muligheder og i den forbindelse hjemmesider, udstillede / ophængte værker, mm. Det er spændende men også svært! 

Hvis nogen ved af fonde e.lign. som vil støtte sådan en udsmykning, vil vi gerne have et praj. 

Datoerne for arbejdsformiddagene i 2017 er lørdag den 20. maj og 2. september.  

Søren Damsbo.

 


KastanieNyt
30. januar 2017

Varmepumpe i pejsestuen, udsmykning i salen, Friluftlivets dag, mm.

 Endnu en varmepumpe er installeret på Kastaniehøj. Den skal opvarme pejsestuen og seniorlokalet i den Gamle bygning. Det skulle gerne betyde mere varme for pengene og en bedre luft i de lokaler.

 Udvalget som skal se på udsmykningen i salen er efter 1½ års tilløb kommet i gang med sit arbejde. Hvad skal der være på væggene som kan inspirerer dem der kommer i salen samtidig med at alle 4 organisationer kan føle sig hjemme?

Som noget nyt er gavlen ud mod vejen også kommet i spil. Det kan åbne nye muligheder med gør også udfordringen større. Hvis det ender med at gavlen inddrages skal det sikres at der fortsat kan vises tekst og billeder med projektor – f.eks. ved et elektrisk lærred, placeret lidt på afstand af væggen. En interaktiv skærm er også blevet nævnt som en mulighed.

Hvis udvalget kommer frem til et forslag som inddrager gavlen, skal repræsentantskabet spørges inden der træffes endelig beslutning (den mulighed var ikke med i det som repræsentantskabet sagde ja til).

 Den 10. juni afholder vi igen Friluftlivets dag i tidsrumme kl. 13 – 21. Her forventer vi at se alle med tilknytning til Kastaniehøj og gerne mange flere! Arbejdet med planlægningen er i fuld gang og nærmere program følger. En af de ting der skal arbejdes med er et maleri til vindfanget, malet i fællesskab på dagen.

 De elektriske installationer har fået udskiftet de gamle HFI-relæer med nye HPFI-relæer. Det sker i kølvandet på en strømafbrydelse i forbindelse med tordenvejret i julen, som bl.a. betød at alt i frysene var tøet op og det meste måtte smides ud.

Endvidere blev depotmuligheder for Y’s Men (bl.a. vedr. salget af juletræer og reklameskilte) drøftet tillige med KFUM-Spejdernes ventende belægningsarbejde.

 Opgaven som inspektør er fortsat ledig. Bestyrelsen har besluttet at se ”tiden an” for at se om der viser sig en mulighed.

 Budgetopfølgningen for første halvår blev forelagt og gennemgået. Der er en god balance i Kastaniehøjs økonomi, som fint holder sig inden for budgettet.

 Datoerne for arbejdsformiddagene i 2017 er besluttet til lørdag den 20. maj og 2. september. Sørg for at få dem med i de relevante programmer, kalenderoversigter, mv.

Søren Damsbo.

 


KastanieNyt
24. september 2016

Udvendig maling, ny lyd i salen og nøgletal fra årets regnskab.

Det var planlagt at male udvendig her i september men desværre blev ”malerne” forhindret og derfor er der kun malet det vi nåede på arbejdsformiddagen. Med det fantastisk flotte efterårsvejr kan det godt nås endnu, så hvis du vil afse tid til at hjælpe med den opgave – gerne sammen med en eller flere andre – så har vi alt hvad der skal bruges til opgaven.  

I salen er forstærkeren, senderen til hovedmikrofonen og mikrofon 2 skiftet til nyt. Først i september var det vi havde pludselig en ren støjsender og umuligt at få noget godt ud af. Fra den ene aften til den anden! 

Ved nærmere undersøgelse viste det sig at de kanaler vi brugte blev forstyrret ude fra. Det var et analog anlæg og de kanaler som det gjorde brug af, må ikke bruges længere. Der er derfor købt og monteret nyt digitalt forstærkeranlæg og nu virker det igen.  

Den daglige betjening er der ikke ændret på og jeg håber det må være til gavn i mange år.

 Repræsentantskabet var tidligere på måneden samlet til den årlige generalforsamling. Her så vi lidt tilbage på det seneste år og fremad på det vi er i gang med. Vi drøftede bl.a. udsmykning af salen, lokalebrug ved alternativ uger, facebookgruppe for Kastaniehøj, investeringer i indeværende år og organisering af det praktiske arbejde på Kastaniehøj (faste opgaver og de 2 arbejdsformiddage).  

I forhold til det praktiske arbejde var der et forslag om at organiserer det i projektopgaver, så interesserede kan melde sig til en konkret opgave som så kan løser på et mere valgfrit tidspunkt. En anden mulighed er en gruppe; Kastaniehøjs venner hvis opgave skulle være at hjælpe med praktiske opgaver mere jævnt fordelt hen over året. 

Under alle omstændigheder er der brug for at gøre noget aktivt for at inddrage nye i arbejdet omkring Kastaniehøj – primært forældre til børnene og de unge. Og det kommer ikke af sig selv. 

Regnskabet for 2015 – 2016 blev fremlagt og godkendt. Nøgletal kan ses herunder.

 

Tekst

Regnskabsår

Regnskabsår

Budget

 

2014-2015

2015-2016

2015-2016

 

 

12 md.

 

1: Husleje foreninger

161.486

167.695

175.000

2: Husleje externe lejer

19.114

34.415

25.000

3: Gaver / Projektindtægter m.m.

0

16.210

0

Indtægter i alt

180.600

218.320

200.000

 

 

 

 

4: Ejendoms drift 

-42.492

-54.517

-37.100

5: Vedligehold & renovering

-8.445

0

-24.000

6: Nyanskaffelser og investeringer

-21.543

-45.613

-30.000

6b Diverse udgifter

-989

0

-5.000

7: Administration m.m. 

-5.159

-3.852

-5.000

7b Udgifter Arrangementer

 

-9.577

 

8: Renter

-12.254

-9.499

-9.000

9: Afskrivninger

-55.000

-55.000

-55.000

Udgifter i alt  

-145.882

-178.058

-165.100

 

 

 

 

Overskud / Underskud

34.718

40.262

34.900

 

 

 

 

Aktiver

 

 

 

Anlægsaktiver

4.225.522

4.118.016

 

Omsætningsaktiver

7.952

156.098

 

Passiver

 

 

 

Egenkapital

-3.608.441

-3.648.703

 

Gældforpligtigelser

-625.033

-625.411

-625.033

Regnskabsafstemning

 

0

 

 Årets resultat på godt 40.000,- kr. går til afdrag på vores gæld. Sammen med afskrivningen på solcelleanlægget har vi i 2015 – 2016 nedbragt vores gæld med 95.000,- kr. Nu har Kastaniehøj ikke mere ”ekstern” gæld og i indeværende år går vi i gang med at afdrage på den gæld vi har til nogle af organisationerne. 

Alt i alt har Kastaniehøj en god og sund økonomi – takket være rigtig mange menneskers frivillige arbejde med små og store opgaver! Tak for hver en hjælpende hånd året igennem.  

Valget til bestyrelsen var genvalg og den har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Søren Damsbo (formand), Henning Jensen (kasserer), Svend Erik Degn (referent og bygningsansvarlig), Kim Lunddorf og Martin Berggreen Gæbe.  

Datoerne for arbejdsformiddagene i 2017 er besluttet til lørdag den 20. maj og 2. september. Sørg for at få dem med i de relevante programmer, kalenderoversigter, mv.

 

Søren Damsbo.

 


KastanieNyt
20. august 2016

Arbejdsformmiddag og bestyrelsen møde.

 Sensommerens arbejdsformiddag på Kastaniehøj er lørdag den 3. september kl. 8.30 – 13.00

Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen, så vi endnu engang kan få løst nogle af de opgaver som venter, i et godt arbejdsfællesskab.

Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker samt en morgensang i troplokalet.

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                      * Affaldstræ til brænde – i brændeskur.

                      * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.

                      * Rense afløbsriste på P-plads og nedløbsbrønde.

                      * Vaske vinduer udvendig.

                      * Feje flisebelægninger.

* Klippe hække.

* Fræse og hakke i nyplantning v. shelterne.

 For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj, er det nødvendigt at vide hvor mange der ca. kommer og arbejder med.

Tilmelding senest onsdag den 31./8 til: damsbo.urlev@hotmail.com 

                                            ------------------------------------------------------------

 På bestyrelsens møde den 18. august blev det netop afsluttede regnskab gennemgået. Igen i år er der pænt overskud som gør det muligt at afdrage yderligere på Kastaniehøjs gæld. Vi er nået så langt at det nu er de lån Kastaniehøj har hos nogen af organisationerne, som der kan afdrages på!

Solcelleanlægget har igen i år produceret hele Kastaniehøjs elforbrug (og dermed også vores varmeforbrug)! Vi har i dette regnskabsår netto solgt el for 900,- kr. Det skal holdes op imod at før vi investerede i solcellerne var den årlige udgift omkring 55.000,- kr.

 En varmepumpe til opvarmning af stueetagen i den gamle bygning er under overvejelse. Det giver både en bedre og billigere varme. Beslutning forventes truffet på næste bestyrelsesmøde.

 Datoerne for arbejdsformiddagene i 2017 er besluttet til lørdag den 20. maj og 2. september. Sørg for at få dem med i de relevante programmer, kalenderoversigter, mv.

Søren Damsbo.

 

KastanieNyt
6. juni 2016

 

En stor tak for hjælpen til dem som mødte op til arbejdsformiddag i lørdags. Der blev gået til den og Kastaniehøj tager sig væsentlig bedre ud efter den fælles indsats! Humøret var godt og vejret flot – en rigtig god dag til udendørs arbejde.

Salg af det gamle hvide porcelæn sker den 23. juni kl. 17.30 forud for Skt. Hansarrangementet, i salen på Kastaniehøj. Der er flade- og dybe tallerkner, kopper, underkopper og kagetallerkner. Desuden er der runde vinglas. Prisen er 10,- kr./6 stk. efter ”først til mølle”. Aflagt bestik kan købes for 1,- kr./stk.


Salget sker internt til de 4 organisationers medlemmer/deltagere/medarbejdere. Det der evt. ikke sælges går til Y’s Mens loppemarked eller bortskaffes.

Skt. Hansaften byder vi igen spisning og stort bål på Kastaniehøj. Se annoncering for


Søren Damsbo.
 


KastanieNyt
5
. februar 2016

På sit møde sidst i januar besluttede bestyrelsen at installere røgalarm i salen, troplokalet, klublokalet og i gangen. Det er et krav fra myndighederne at der er monteret en sådan alarm, når der overnattes i et lokale.
Vi har fået tilsagn om tilskud fra Trykfonden på 5.000,- kr. hvilket dækker ca. 1/3 af omkostningen.

 Det blev også besluttet at købe nyt service, bestående af kop, underkop, dessert-, frokost- og middagstallerken samt dyb tallerken. Der købes 120 sæt som placeres i det store køkken og værkstedskøkkenet. Desuden købes 12 sæt til brug for supplering når noget går i stykker.
Det service som bruges i dag er dels fra De Unges Hjem og Kastaniehøj hvilket betyder en vis ”forskellighed”. Dertil kommer at der mangler en hel del i visse kategorier. 

Det gamle (det vi bruger nu) sælges ved internt udsalg for Kastaniehøjs brugere. Herom orienteres der nærmere når det nye er taget i brug.

 Resten af hegnet op mod banen er blevet skåret ned af Erling Friis og hans nabo – heraf er en del lavet til brænde og stablet i brændeskuret. I løbet af vinteren skal hækkene omkring lejrpladserne klippe kraftigt tilbage, så de ikke ender med at vælte ud til begge sider.

 Budgetopfølgning for 1. regnskabs halvår blev fremlagt og det ser godt ud. Der er mindre afvigelser fra budgettet, både på indtægter og udgifter, men samlet set er det bedre end budgettet.

 Maling af salen indvendig til sommer er med i vores overvejelser samt alt udvendigt træværk. Der tages kontakt til Syddansk Erhvervsskole for mulig hjælp – som vi tidligere har haft god gavn af.

 Forårets arbejdsformiddag er fastsat til lørdag den 4. juni  kl. 8.30 – ca. 13. Noter det allerede nu i din kalender så du har mulighed for at være med.

 Søren Damsbo.

 


KastanieNyt
18
. november 2015

Resten af hegnet op mod banen skal skæres ned til vinter, for at give mulighed for at plante noget der knap bliver så voldsomt – her tænkes på syren og lignende. Samtidig skal hækkene omkring lejrpladserne klippe så de ikke ender med at vælte ud til begge sider.

Friluftlivets dag var en rigtig god dag med mange besøgende og godt gang i aktiviteter. Næste gang er bestemt til den 10. juni 2017.

 Et udvalg skal arbejde med udsmykning af salen. Grundlaget for arbejdet, frem til sommeren

2016, er følgende;  

En mulighed er at der holdes en udsmykning som ikke er møntet specielt på én af de 4

organisationer – men af fælles interesse for netop dem eller Kastaniehøj som institution.

Eller hver organisation har lov til at have én ting hængende, som har en særlig betydning. Hver

organisation kommer med det som ønskes ophængt på væggen i salen og udvalget finder den

bedste placering / helhedsvurdering.

 

Billedskinnerne bruges fortsat på skift til at vise lidt af livet i de 4 organisationer specifikt og på

Kastaniehøj generelt. Det skal være muligt for den enkelte organisation at hænge noget op på

vægen, under egne arrangementer. Ud over billedskinnerne ønskes det historiske billedet af

Kastaniehøj også fortsat i salen.

 

Gavlen ud mod parkeringspladsen friholdes mellem vinduerne.

                       

Desuden ønskes noget nutidig kunst/udsmykning som udtrykker det kristne grundlag som de 4

organisationer er fælles om at bygge på – måske over de 2 hjørnevinduer i gavlen ud mod

parkeringspladsen. Lavet af en lokal kunstner?

 Køb af nyt service skal besluttes på bestyrelsens møde i januar. Her vurderes et sæt bestående af kop, underkop, desserttallerken, frokosttallerken, dyb tallerken og tallerken, med et tilbud på pris v. 120 stk.

Det overvejes at sælge det nuværende ved et internt udsalg.

 Shelterne bruges forsat en gang i mellem ”uønsket”. Der er taget kontakt til kommunens SSP-medarbejdere for om muligt at få løst problemet ”mere holdbart”.

 Forårets arbejdsformiddag er fastsat til lørdag den 4. juni  kl. 8.30 – ca. 13. Noter det allerede nu i din kalender så du har mulighed for at være med.

 Inden længe summer Kastaniehøj af advents- og juleaktiviteter. En tid med mange traditioner og gode muligheder for at mødes på tværs af organisationerne. Rigtig god arbejdslyst med de forskellige opgaver.

Søren Damsbo.


KastanieNyt
27
. september 2015

Repræsentantskabet har været samlet til den ordinære generalforsamling. Her følger uddrag af beretningen, regnskabet i hovedtal, mm. 

Den seneste måned har været travl.

Den fælles aktivitetsdag; friluftlivets dag på Kastaniehøj blev en god dag, trods vejrets drilagtigheder. Et godt samarbejde om dagen, på tværs af de 4 organisationer, er en styrke for Kastaniehøj. Og med ca. 300 mennesker forbi på pladsen i løbet af dagen var det også blevet bemærket at vi havde åbnet for besøg.
Først i oktober skal udvalget samles for at evaluerer dagen og tage stilling evt. gentagelse – og i så fald hvor tit; årligt eller hvert andet år? 

Tirsdag den 6. august havde vi brand
i pappet for gavlen af Udhuset – og det satte sit præg på bygningen. Både hos os selv og politiet opfattes det som en påsat brand – men det er også hvad vi ved om politiets arbejde med sagen. Imponeret over deres indsats er jeg langt fra.
Til gengæld har det fungeret med forsikringen og lokale håndværkere. Vi er stort set på plads med at udbedre skaderne, der beløber sig til omkring 125.000,- kr. incl. moms! Dertil kommer skaderne på materiel i KFUM-Spejdernes depot. Og det brændte pap giver ikke indtægter eller erstatning.

Det er frustrerende når sådan noget sker. Det minder os om altid at spørge folk vi møder på pladsen og som vi ikke kender, om hvem de er.

Investeringer, vedligehold og regnskab, 2014 - 2015.

 

Tekst

Regnskabsår

Regnskabsår

Budget

 

2013-2014

2014-2015

2014-2015

 

 

12 md.

 

1: Husleje foreninger

192.825

161.486

175.000

2: Husleje externe lejer

36.128

19.114

30.000

3: Gaver / Projektindtægter m.m.

65.000

0

0

Indtægter i alt

293.953

180.600

205.000

 

 

 

 

4: Ejendoms drift 

-70.456

-42.492

-56.500

5: Vedligehold & renovering

-4.753

-8.445

-15.000

6: Nyanskaffelser og investeringer

-106.182

-21.543

-20.000

6b Diverse udgifter

0

-989

 

7: Administration m.m. 

-6.586

-5.159

-5.000

8: Renter

-28.517

-12.254

-22.250

9: Afskrivninger

-55.000

-55.000

-55.000

Udgifter i alt  

-271.494

-145.882

-173.750

 

 

 

 

Overskud / Underskud

22.459

34.718

31.250

 

 

 

 

Aktiver

 

 

 

Anlægsaktiver

 

4.225.522

 

Omsætningsaktiver

 

7.952

 

Passiver

 

 

 

Egenkapital

 

-3.608.441

 

Gældforpligtigelser

-664.674

-625.033

-611.795

Regnskabsafstemning

 

0

 

 Udgiften til investeringer og vedligehold har i år været væsentlig minde end de tidligere år. Efter nogle ”hektiske år” har vi ikke haft helt så store projekter i år. Til gengæld har vi samlet afdraget ca. 90.000,- kr. på vores gæld (årets afskrivning + overskud). 

Vi har fået plantet omkring shelterne så der kan blive et godt miljø for lejrliv og overnatning. Samtidig beriger det Kastaniehøj med sådan en beplantning. Og så har vi fået rejst en ”lejrflagstang” ved shelterne. Husk det er et mindre flag der skal bruges på den stang. 

Internet er blevet installeret og kan bruges frit af alle i de 4 organisationer. Det blev mobilt internet som både var billigere, nemmeres og mere fleksibelt – både i etablering og drift (mulighed for at skifte udbyder). Vi betaler for 100 GB/md. I august har vi brugt 2 – så måske skal vi gå ned på 10 GB/md, til en pris på 130,- kr. (mod 200,- i dag).

Udendørs lydanlæg har vi længe ønsket os - og nu er det købt og taget i brug. Det er betydeligt bedre end en megafon.

Det kommende år.

Arbejdsformiddagene er vigtige for Kastaniehøj, først og fremmest på grund af det arbejde der bliver udført men også fordi det er med til at skabe og fastholde en ”vi-følelse”.
Det ville være dejligt om flere kunne motiveres til at være med.  

KFUM-Spejderne udvider det befæstede areal til pap og dåser med ca. 150 m2. Det betyder at en  del muldjord skal fjernes. Det kan naturligvis køres væk – men det kunne måske også bruges på vores grund. Der kunne etableres en jordvold fra lysmasten og ind til naboskel; 3 – 4 m bred i bunden og 1 – 1,5 m høj. Den kunne beplantes med lavt voksende planter? 

En del af hegnet ind til naboen mod sydvest er blevet skåret ned, men det skyder ikke godt nok igen. Derfor overvejer vi at skære de sidste ”stubrester” væk og plante syrener i stedet. Det er tanken at resten af hegnet mod sydvest skal skæres ned til vinter. 

Hvad skal der hænge på væggene i salen? Det har vi drøftet i bestyrelsen og skrevet om i de seneste referater. Da vi tog salen i brug i 2007 besluttede et udvalg hvordan det skulle begynde; bl.a. skifterammerne i træskinner, og så i øvrigt se tiden lidt an. Det sidste kan man vist sige vi har gjort.

 

En mulighed er at der holdes en udsmykning som ikke er møntet specielt på én af de 4

organisationer – men af fælles interesse for netop dem eller Kastaniehøj som institution.

Eller hver organisation har lov til at have én ting hængende, som har en særlig betydning.

 

Billedskinnerne bruges fortsat på skift til at vise lidt af livet i de 4 organisationer specifikt og på

Kastaniehøj generelt. Det skal være muligt for den enkelte organisation at hænge noget op på

vægen, under egne arrangementer.

                       

Desuden vil vi forslå noget nutidig kunst/udsmykning som udtrykker det kristne grundlag som de 4

organisationer er fælles om at bygge på. Måske lavet af en lokal kunstner. Ikke nødvendigvis en let

opgave – men der bør arbejdes med det.

 

Repræsentantskabet gav sin opbakning til at arbejde videre med opgaven. 

Hvad skal der ske med Udhuset og den Gamle bygning på længere sigt? Det spørgsmål stilles vi en gang imellem – og snakker om i bestyrelsen.

* Skal de forsat bruges som i dag?

* Skal de rives ned og nyt bygges eller rykke sammen i det øvrige?

Det betyder noget for vedligeholdelsesgraden de kommende år.  

I bestyrelsen er vi enige om at vores nuværende gæld stort set bør være afdraget inden evt. større nybyggeri sættes i gang – det betyder en tidshorisont på 5 – 10 år. Men det forhindre ikke at man snakker om det og nye ideer kan modnes. 

Er Kastaniehøj interesseret i at købe Smedegade 1? Det spørgsmål fik vi af en ejendomshandler for nogle dage siden. Hun var af ejeren blevet bedt om at spørge os. Grunden er på 1270 m2 og ejendomsvurderingen er 970.000,- kr. Huset ser ikke ud til at være særligt brugeligt – men skulle være bedre indvendigt end man lige tror. Men ret beset er det nok mest af alt en ”byggegrund”. 

* Vi kunne købe det, rive huset ned og bruge grunden sammen med det øvrige Kastaniehøj – men
opretholde status som selvstændig grund (som hvis nødvendigt engang, kan sælges fra).

* Vi kunne købe det og leje det ud – måske til ledere i en af organisationerne? Derved har vi  grunden hvis der senere skulle blive brug for det – f.eks. i forhold til tidligere nævnte Udhus og  Den gamle bygning. 

Vi har jævnligt sendt en venlig tanke til dem der besluttede sig for at købe jorden mellem Den gamle bygning og banen (Det meste af vores græsareal). Den beslutning har vi stor glæde af i dag. 

Men har vi brug for mere jord (vi har 10.000 m2 i dag) og vil vi bruge penge på mere jord, hvad enten det skal koste 700.000 eller over 1 mio.?  

Et enigt repræsentantskabe siger nej tak til tilbuddet, under de nuværende prisforudsætninger. 

Der var genvalg til bestyrelsen:

Søren Damsbo

Svend Erik Degn

Henning Jensen

Kim Lunddorf

Martin Gæbe

 Tak for samarbejdet.

Tak til vores faste servicemedarbejdere for en trofast og ihærdig indsats! Det er en utrolig styrke for Kastaniehøj at der er styr på rengøringen, græsset er slået pænt hele sæsonen, at der er styr på booking af lokaler og hvis et eller andet skal repareres eller ordnes, så behøves blot en mail eller kort snak.

Og til slut vil jeg sige TAK for samarbejdet med repræsentantskabet og i bestyrelsen. Det sker at referatet fra bestyrelsens møder – og KastanieNyt - udløser spørgsmål fra nogen af jer – og det er fint – så bliver de altså læst. Det vi i enighed beslutter at arbejde for, kan vi meget langt med. 

Søren Damsbo.


KastanieNyt
7
. august 2015

Sensommerens arbejdsformiddag på Kastaniehøj er lørdag den 22. august  kl. 8.30 – 13.00

Vi ser frem til at der kommer en god flok arbejdsomme mennesker, så vi endnu engang kan få løst de opgaver som venter, i et godt arbejdsfællesskab.

Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker samt en morgensang i troplokalet.
Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                      * Kløve og stable brænde.
                      * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.
                      * Rense afløbsriste på P-plads og nedløbsbrønde.
                      * Vaske vinduer udvendig (dem over mandshøjde).
                      * Rense filtre på varmepumper.
                      * Feje flisebelægninger.
                      * Klippe hække.
                      * Fræse og hakke i nyplantning v. shelterne.
                      * Studse ”hæk” ved lejrpladserne?

 For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj, er det nødvendigt at vide hvor mange der ca. kommer og arbejder med.
Tilmelding senest onsdag den 19./8 til:
damsbo.urlev@hotmail.com

 Samme dag gør KFUM og KFUK hovedrent. Det betyder at nogen skal beslutte sig for hvor de skal være medarbejder den formiddag – og gerne tilkendegive det ved tilmelding.

Vi begynder med fælles morgenkaffe. 

Natten til torsdag var der (påsat?) brand i pap  og paller for gavlen af udhuset. Der blev slået alarm omkring 00.30 og brandvæsen samt politi kom. Ud over de mange stakke med pap er der er sket skade på gavlen af udhuset og det tilbyggede halvtag samt vinduesglas er sprunget i gavlvinduet ind til pejsestuen.

 For at sikre at branden ikke bredte sig, har brandvæsnet brækket alle døre op og lavet hul i taget. Slukningsarbejdet har givet en del vand i KFUM-Spejdernes depot og så er det brændende pap blevet spredt ud på græsarealet.

 Vi har kontakt med forsikringen, politiet har i eftermiddag (fredag) ophævet afspærringen, KFUM-Spejderne er i gang med affugtning af depot, nye låse er bestilt og mandag morgen bliver der ryddet op i de udbrændte pap, paller, mv.

 Herefter følge reparation af de skader der er kommet på gavlen, døre, mv. Og så håber vi at politiet kommer i gang med opklaringen i løbet af næste uge. 

En rigtig ærgerlig hændelse som lægger beslag på meget god tid. Hold et ekstra vågent øje med hvad der sker på Kastaniehøj – særligt i aftentimerne. Tøv ikke med at spørge dem du møder på pladsen, hvad deres ærinde er. Dem der færdes på vores arealer med god ret, bør ikke have problemer med at svare – men dem som er der ”uden lovlig grund” skal vide at vi holder øje med dem!

 Den fælles aktivitetsdag; Friluftslivets dag på Kastaniehøj den 5 . september, nærmer sig. Vi håber at alle med en eller anden tilknytning til Kastaniehøj vil deltage. Inviter gerne gæster med!

Program for dagen kommer inden længe

Fra bestyrelsens møde onsdag den 29. juli i øvrigt følgende;

Den årlige ordinære generalforsamling som holdes den 14./9, blev forberedt. Repræsentantskabet skal bl.a. drøfte den fremtidige udsmykning af salen, som skitseret i forrige KastanieNyt.

På valg til bestyrelsen er i år Kim Lunddorf, Svend Erik Degn og Søren Damsbo.

Regnskabet for 2014 – 2015 blev gennemgået og taget til efterretning med tilfredshed. Det et udviser driftsmæssigt overskud som bliver brugt til yderligere afdrag på vores lån.

 Der bliver god mulighed for at mødes til såvel arbejdsformiddag og Friluftslivets dag på Kastaniehøj. Det ser jeg frem til

Søren Damsbo.


KastanieNyt
17
. maj 2015

Forårets arbejdsformiddag på Kastaniehøj er lørdag den 30. maj kl. 8.30 – 13.00

Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen, så vi endnu engang kan få løst nogle af de opgaver som venter, i et godt arbejdsfællesskab.

Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker samt en morgensang i troplokalet.

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                      * Rense stolesæder i salen

* Kløve og skære brænde.

                      * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.

                       * Rense afløbsriste på P-plads og nedløbsbrønde.

                       * Vaske vinduer udvendig.

                       * Rense filtre på varmepumper.

                       * Feje flisebelægninger.

* Klippe hække.

* Rive omkring nedklippet hegn.

* Fræse og hakke i nyplantning v. shelterne.

* Grave til – og støbe fundament til flagstang.

 For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj, er det nødvendigt at vide hvor mange der ca. kommer og arbejder med. Har du en motorsav eller brændekløver må den gerne medbringes (giv en bemærkning v. tilmelding).

Tilmelding senest onsdag den 27./5 til: damsbo.urlev@hotmail.com

Fra bestyrelsens møde mandag den 11. maj i øvrigt følgende;

Internet på Kastaniehøj er nu i drift og der kan logges på trådløst. Når man logger på får man en kode tilsendt på sin mobiltelefon som man taster. Desuden har hver af de 4 organisationer deres egen korte kode som skal indtastes (få den hos den organisation du tilhører).

En del af hegnet ved naboskel mod sydvest er skåret ned. Vi håber, at det skyder igen. Hvis det lykkes, vil vi skære resten ned, op mod banen, til efteråret. Hvis ikke det vil skyde, bliver rødderne hevet helt op og der plantes noget andet. Grene afbrændes til Skt. Hans.

Værkstedskøkkenet er blevet forbedret og udstyret med diverse køkkenting. Mikrobølgeovnen er flyttet og har nu sin plads i værkstedskøkkenet. Ved booking af tropslokalet følger værkstedskøkkenet som udgangspunkt altid med. Har man brug for noget fra det store køkken - eller omvendt – når man er i et af lokalerne, kan der naturligvis ”lånes imellem de 2 køkkener”. Men forsøg at få det sat tilbage efter brug.
 

Udsmykning i salen er på dagsordenen til repræsentantskabsmødet i september. Her ønsker

bestyrelsen at drøfte retningslinjer for almen udsmykning i salen.

De retningslinjer som blev fastlagt i 2008 er ikke blevet efterlevet fuldt ud. Der rejses jævnligt

spørgsmål til noget af det som hænger i salen i dag – bl.a.: ”Hvorfor hænger der noget som ikke

har med én af de 4 organisationer gøre?”, ”Hvad skal vi med den gamle talerstol … og er den fra

DUH?” og ”Hvorfor kan Spejderorkestret have noget hængende permanent, når andre ikke kan?”

 

Bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet er, at der holdes en udsmykning som ikke er møntet

specielt på én af de 4 organisationer – men af fælles interesse for netop de 4 organisationer eller

Kastaniehøj som institution. Billedskinnerne bruges fortsat på skift til at vise lidt af livet i de 4

organisationer specifikt og på Kastaniehøj generelt. Det skal være muligt for den enkelte

organisation at hænge noget op på vægen, under egne arrangementer.

Der ønskes noget nutidig kunst/udsmykning som udtrykker det fælles kristne grundlag de 4

organisationer bygger på. Måske lavet af en lokal kunstner.

 

Inden længe er det Skt. Hans og vi håber at se rigtig mange den aften, til fælles spisning og/eller

ved bålet. Vi arbejder på at have nye højttalere på stativ, så alle kan høre hvad Svend Erik

Pedersen siger, når han holder båltalen.

 

Jeg ser frem til at mødes med rigtig mange – først til arbejdsdagen den 30. maj og senere til Skt.

Hans aften. Rigtig god forsommer´.

 

Søren Damsbo.


KastanieNyt
15
. februar 2015

Fælles aktivitetsdag bliver lørdag den 5. september kl. 15 - 21, som et samarbejde mellem de 4 organisationer på Kastaniehøj. Eftermiddagen bliver med aktiviteter og lejropbygning, aftensmad kan købes ved den store grill og herefter et stort fælles lejrbål. Det er planen at den etablerede lejr skal bruges til overnatning af spejderne og andre unge mennesker. For at det kan lykkes rigtig godt behøves en stor og bred opbakning fra alle med tilknytning til Kastaniehøj, så sæt kryds i din kalender!

Omkring shelterne blev der plantet et større udvalg af buske og lidt grantræer, sidst i november. Nu mangler blot et hegn til at beskytte planterne de første år - det skulle efter planen "rejse sig" i løbet af den næste månedstid. Og så venter et renholdeises arbejde de næste år, så planterne kan vokse godt og hurtigt til.

Teleslyngen i salen skulle nu fungerer optimalt. Det viste sig at den monterede forstærker ikke fungerede som den skulle og anlægget kun virkede med en styrke på 10 %. En ny forstærker er nu monteret og det siges at virke godt.

Internet på Kastaniehøj er lige på trapperne. Det bliver et mobilt abonnement med en central router og installation så man kan koble sig trådløst på, via sin mailadresse og en tilsendt kode. Det mobile abonnement skulle være ganske driftssikkert og væsentligt billiger at etablerer - og billigere i drift. Skulle det mod forventning ikke leve op til løfterne og vores forventninger kan en kabeltllsluttet lesntng efterfølgende gennemføres og tilsluttes det etablerede system.

Halvårs budgetopfølgningen som blev gennemgået på bestyrelsens møde sidst i januar, viser at lejeindtægterne er lidt lavere end budgetteret. Det samme er udgifterne, så det samlede resultat for året peger i retning af et nul.

Billedsamlingen på Kastaniehøjs hjemmeside er blevet lettere tilgængelige med et nyt billedprogram. Der er adskillige gode minder at hent - prøv selv at "kigge forbi"

Søren Damsbo.

Til toppen klik her
 


KastanieNyt
15
. nov. 2014

55oNord butikken gæster Kastaniehøj fredag den 21./11 kl. 16.00 – 17.30 med en stor trailer på parkeringspladsen. Her er der mulighed for at købe stort set alt til spejder- og friluftliv. Ved køb i butikstraileren sparer du både porto og leveringstid. Du har mulighed for at se, mærke og prøve varerne. En god mulighed for at få købt nogle julegaver.

Regler for brug af SHELTERNE på Kastaniehøj blev behandlet på bestyrelsens møde tidligere på ugen. De er nu gjort færdige og vil blive lagt på hjemmesiden under; bookingoversigt / bookinginformationer. De 4 organisationer kan bruge shelterne gratis. Det samme kan ledere og medarbejdere ved mere privat brug. Grupper og organisationer udefra skal betale 40,- kr./overnattende og have en lokal ansvarlig. Gå ind og læs reglerne.

 Fredag den 29./11 plantes der omkring shelterne. Ingen har meldt ind med mulige planter så de fleste købes. Om lørdagen sørger KFUM-Spejderne for at etablerer et hegn omkring beplantningen for at give planterne ”ro til at komme i gang”.

Thomas Nielsen fremlagde muligheder for internetforbindelse på Kastaniehøj. En af forudsætningerne er automatisk tildeling af tidsbegrænsede koder tillige med en rimelig grad af sikkerhed. Der arbejdes videre med en mulighed for bl.a. at teste ydeevne og rækkevidde. Går det efter planen forventes det klar først i det nye år.

 Teleslyngen i salen fungerer ikke optimalt og derfor arbejdes der med problemet. Der er usikkerhed om hvor vidt ”antennen” rundt i loftet er af rigtig dimensioneret. Hvis det er muligt at få det målt igennem, kan det være et muligt sted at begynde.

Med endnu et internt lån – denne gang fra KFUM-Spejderne – er belåningen til solcelleanlægget nu udelukkende lån hos organisationerne. Det giver en årlig rentebesparelse for Kastaniehøj på samlet ca. 20.000,- kr. årligt – aftagende over de kommende 6 år.

 Udendørs højttaleranlæg til brug ved større arrangementer arbejder vi også med. Det skulle gerne være klar til Skt. Hans aften og den fælles aktivitetsdag den 5. september 2015. Det er utilfredsstillende når mange ikke kan høre ved f.eks. Skt. Hansbålet.     

 Årets julestue og salg af juletræer er næste store opgave som rigtig mange løfter i flok. Ud over at give penge til organisationernes aktiviteter, så er det også et fantastisk ”vindue” for Kastaniehøj. Vi har grund til at glæde os over sådanne traditioner. Rigtig god arbejdslyst.

 

Søren Damsbo.

Til toppen klik her


KastanieNyt
1
. okt. 2014

 

Repræsentantskabet var samlet til den årlige generalforsamling midt i september. Blandt de emner som kom til drøftelse var den fælles aktivitetsdag. Og selv om ikke alt gik som planlagt og ønsket, var der stor enighed om at en aktivitetsdag på tværs af de 4 organisationer har stor værdi og skal prøves igen.

 Ud over vores 2 nye sheltere er der også foretaget andre investeringer det seneste år. Salen har fået teleslynge, mellembygningen har fået ny facade og al udvendig træfacade er blevet malet. Og så har vi fået et brændeskur med rigtig god plads og mulighed for sikre brændet brugt i den rigtige rækkefølge. Samlet har vi i dette regnskabsår brugt knap 143.000 kr. på vedligehold, nyanskaffelser og investeringer, samtidig med at det har været muligt at afdrage 77.500 kr. på vores gæld.  

Regnskabet blev godkendt og de vigtigste nøgletal kan ses i oversigten herunder:

 

Tekst

Regnskabsår

Regnskabsår

Budget

 Budget

 

2012-2013

2013-2014

2013-2014

2013-2014

 

 

12 md.

 

0 md.

Husleje foreninger

-179.827

-192.825

-180.000

12.825

Husleje externe lejer

-41.410

-36.128

-30.000

6.128

Gaver / Projektindtægter m.m.

0

-65.000

0

65.000

Indtægter i alt

-221.237

-293.953

-210.000

83.953

 

 

 

 

 

Ejendoms drift 

74.832

70.456

54.000

-16.456

Vedligehold & renovering

33.248

4.753

30.000

25.247

Nyanskaffelser og investeringer

15.763

106.182

25.000

-81.182

Diverse

0

1.826

 

 

Administration m.m. 

17.774

4.759

4.000

-759

Renter

10.730

28.518

27.500

-1.018

Afskrivninger

55.357

55.000

50.000

-5.000

Udgifter i alt  

207.704

271.494

190.500

-79.168

 

 

 

 

 

Overskud / Underskud

-13.533

-22.459

-19.500

2.959

 

 

 

 

 

Aktiver

 

 

 

 

Anlægsaktiver

 

4.228.016

 

 

Omsætningsaktiver

 

10.381

 

 

Passiver

 

 

 

 

Egenkapital

 

-3.573.723

 

 

Gældforpligtigelser

-738.431

-664.674

-685.600

-20.926

Regnskabsafstemning

 

0

 

 

   Kastaniehøj har en økonomi i rigtig fin balance. Det har vi først og fremmest på grund af mange menneskers frivillige indsats! Nogle med faste opgaver og andre møder velvilligt op når vi har opgaver som skal løses. Repræsentantskabet opfordre alle voksengrupper (Y’s Men, KFUM og KFUK Voksen samt Grøn gruppe) til at sætte de 2 årlige arbejdsdage i deres program med dato og tidspunkt så flest mulige har mulighed for at deltage. 

Og så er Kastaniehøj blevet energineutral. Med varmepumper til en stor del af opvarmningen og solceller til at fremstille strømmen, er der nu balance mellem produktion og forbrug.

Vi er dog forsat afhængige af NRGi som vores ”store batteri” – til at lagre sommerens produktion til vinterens forbrug!

 Repræsentantskabet ønsker at der arbejdes på at etablerer fast internet på Kastaniehøj. Det skal være med automatisk tildeling af adgangskode så der ikke skal være en central manuel styring.

 Senere på efteråret skal der plantes omkring shelterne og her får vi brug for planter. Det skal hovedsageligt være buske af forskellige slags; forsytia, ribis, syren, hassel, o.lign.. Hvis nogen har aflæggere eller nogen de alligevel graver op, kan undertegnede kontaktes. En påmindelse rundsendes når der er klar til at plante. 

Søren Damsbo.

 


KastanieNyt
11
. aug. 2014Sensommerens arbejdsformiddag på Kastaniehøj er lørdag den 23. august kl. 8.30 – 12.30
Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen, så vi i et godt arbejdsfællesskab kan få løst nogle af de opgaver som venter.
     Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker samt en morgensang i salen.
Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:
     * Kløve, skære og stable brænde!
     * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.
     * Vaske vinduer udvendig.
     * Rense filtre på varmepumper.
     * Feje flisebelægninger.
     * Rense afløbsriste på P-plads og nedløbsbrønde.
     * m.m.
Brændekløvere og motorsav/kædesav vil være til stor hjælp – vi skulle gerne have gang i 3 – 4 brændekløvere! Har du én må du gerne medbringe den.
Vi har meget brænde liggende – og masser af plads i vores nye brændeskur. Skal brændet blive godt tørt skal det under tag inden efteråret sætter ind.
Skulle en og eller flere være forhindret den pågældende lørdag, kan der være opgaver som med fordel kan løses på et selvvalgt tidspunkt. Her kan undertegne kontaktes.
Der er også mulighed for at ledere kan bruge dagen til opgaver i depoter, lederlokale o. lign. Det er en god anledning til at få opgaver løst og samtidig opleve arbejdsfællesskabet.
KFUM og KFUK har ”store rengøringsdag” samme formiddag.

Tilmelding senest onsdag den 20. august til organisationens medlem i Kastaniehøjs bestyrelse – eller til Søren Damsbo, E-mail; damsbo.urlev@hotmail.com

Af hensyn til rundstykker, materialer og andre forberedelser, har vi har brug for en fornemmelse af medarbejderflokkes antal. Og skulle vejret være helt umuligt er det også godt at vide hvem der har planlagt at komme.


Søren Damsbo.
 


KastanieNyt

04. juni 2014

Fredag den 13. juni kl. 15.30 markerer vi ibrugtagningen af shelterne. Her er alle velkomne til at kigge forbi og se resultatet. KFUM-Spejderne vil være der med nogle juniorer som planlægger at overnatte fra fredag til lørdag. Vi glæder os over resultatet og sender en stor tak til dem der har været med til at gøre det økonomisk muligt. 

Frem til repræsentantskabsmødet i september er shelterne kun til brug for de 4 organisationer bag Kastaniehøj og en hikeovernatning af spejdere fra Æbleskoven. På repræsentantskabsmødet skal vi drøfte med hinanden om andre skal kunne bruge dem – og i  givet fald på hvilke vilkår (andre faciliteter på pladsen, brænde, toilet, opsyn, betaling, …..?) 

Brændeskuret tager rigtig form i disse uger – takket være ”vores 2 tømrere” som endnu engang har taget en opgave på sig og været udholdende, flittige og grundige. Vi får fantastiske pladsforhold til brænde som bl.a. vil give mulighed for bedre og mere tørt brænde. Og der bliver mulighed for at sikre brug i rigtig rækkefølge. 

Arbejdslørdagen bød som vanligt på en stor arbejdsindsat af dem som var mødt op. Mange opgaver blev løst og humøret var højt. 

Der skal flyttes brænde ind i det nye skur når det er færdigt. Og mon ikke det kunne gøres af nogle som var forhindret på arbejdslørdagen? Det er en opgave som kan løses på selvvalgt tidspunkt, i eget tempo og gerne 2 sammen. Lad mig vide hvis du vil hjælpe. 

Priserne for brug af lokaler på Kastaniehøj er blev justeret med udgangspunkt i taksten fra kommunernes landsforening. Der er 3 grupper af brugere / lejere med hver deres prismodel;

* De 4 organisationer bag Kastaniehøj

* Andre organisationer, kommunen, kirken, m.fl.

* Ledere og medarbejderes private brug.

Forhør hos undertegnede, kassereren eller Niels Otto Dalsgaard hvis du har brug for priserne. 

Skt. Hans aften nærmer sig hastigt og vi glæder os til at se rigtig mange på Kastaniehøj den aften.

 

Søren Damsbo

Til toppen klik her

 


KastanieNyt

06. maj 2014

Indkaldelse til arbejdsformiddag, ny bookingansvarlig og de nye sheltere.

 

Forårets arbejdsformiddag på Kastaniehøj er lørdag den 24. maj kl. 8.30 – 13.00

Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen, så vi endnu engang kan få løst nogle af de opgaver som venter, i et godt arbejdsfællesskab.
Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker samt en morgensang i pejsestuen.

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                      * Kløve og skære brænde

                      * Arbejde på nyt brændeskur.

                      * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.

                      * Rense afløbsriste på P-plads og nedløbsbrønde.

                      * Vaske vinduer udvendig.

                      * Rense filtre på varmepumper.

                      * Feje flisebelægninger.

* Klippe hække.

* m.m.

Brændekløvere og motorsav/kædesav vil være til stor hjælp. Har du én må du gerne medbringe den. 

Skulle en og eller flere være forhindret den pågældende lørdag, kan der være opgaver som med fordel kan løses på et selvvalgt tidspunkt. Her kan undertegne kontaktes. Det må forventes at der skal stables brænde i det nye brændeskur på et senere tidspunkt.

Der er også mulighed for at ledere kan bruge dagen til opgaver i depoter, lederlokale o. lign. Det er en god anledning til at få opgaver løst og samtidig opleve arbejdsfællesskabet.

 

Tilmelding senest onsdag den 21. maj til organisationens medlem i Kastaniehøjs bestyrelse – eller til Søren Damsbo, E-mail; damsbo.urlev@hotmail.com

Af hensyn til rundstykker, materialer og andre forberedelser, har vi har brug for en fornemmelse af medarbejderflokkes antal. Og skulle vejret være helt umuligt er det også godt at vide hvem der har planlagt at komme.

                                                                  ---------------- 

Niels Otto Dalsgaard har sagt ja til at stå for at styre booking af lokaler på Kastaniehøjs. Han overtager opgaven efter Svend Egon Nielsen som har valgt at stoppe. En stor tak til Svend for din indsats på denne opgave og velkommen til Niels Otto.

 Shelterne er næsten færdige – der mangler kun de sidste små detaljer samt fliserne foran åbningerne. Vi glæder os til de kan indvies og tages i brug. På bestyrelsens møde senere på måneden skal vi drøfte indvielse.

 Tak for hjælpen til dem der mødte op da der skulle graves, støbes og bygges. Det blev en rigtig god oplevelse - og med en forventet levetid på 75 år på disse sheltere, rækker arbejdsindsatsen, de sidste par uger, langt ind i fremtiden!

 Søren Damsbo.

Til toppen klik her


KastanieNyt

25. januar 2014

Brænde, sheltere og øvrigt nyt fra bestyrelsen.

 Nu er vejret perfekt til at lave brænde og vi har brug for brænde til 2 års forbrug så vi kan komme foran og brændet kan tørre ordentligt. Undertegnede har træ som Kastaniehøj må få. Men før jeg kan køre det til Hedensted, skal det skæres op og læsses.

Derfor har vi brug for at nogen vil tage sig tid til at hjælpe med opgaven! Der er brug for motorsav og hænder til at læsse mv. så det vil være fint om et par stykker kan samtidig. Alle ugens dage er mulige og jeg har en frokoststue med varme, hvor man kan nyde sin madpakke e.lign.

Træet bliver ikke skåret op ved at tænke ”det gør de andre nok”- ring derfor og aftal tidspunkt på tlf. nr. 40192035 –.

 Det brænde vi bruger i bålhytten skal være HELT TØRT for at minimerer røgudviklingen – mere tørt end det vi har brugt hidtil. Derfor er det beslutte at der skal laves et stort brændeskur på ca. 2 x 6 meter på den nordlige side af materialeskuret op bagerst på pladsen. Det skal deles i 3 rum; ét som der bruges af gennem et år, ét hvor brændet kan tørre i 1½ år samt ét hvor det nyeste brænde stables.

Det vil give langt bedre plads til brænde, større mulighed for at brændet bruges i rigtig rækkefølge og mulighed for at sætte brændet på plads når det kløves. Derved kan vi få rigtig tørt brænde – og bedre orden på ”brændepladsen”.

Vi har en grovskitse til brændeskuret – hvem har lyst til at bygge det? Når frosten igen er af jorden kan det gå i gang. 

Projekt sheltere på Kastaniehøj følger planen og det betyder at vi forventer opstilling i maj. Forud er der noget arbejde med 8 mindre punktfundamenter (hver shelter vejer op til 3 tons), ændring i beplantning og etablering af 2-3 rækker fliser foran hver shelteråbning.

I løbet af den næste måned vil der blive annonceret et tidspunkt hvor vi snakker placering på Kastaniehøjs grund. Udgangspunktet er én af de 2 teltpladser. Der er en del hensyn som skal sammenvejes; forholdet og afstanden til naboer, hvor blæser det oftest fra, aftensol eller morgensol, åbent og imødekommende eller lukket og tæt beplantet område, m.m.? 

Teleslynge er blevet installeret i salen – vi har til gode at få den afprøvet. Det vil ske snarest. Desuden er der kommet en ny mikrofon; ”mikrofon 3”. Den har en bedre lyd og er ”mindre støjfølsom”. Men vil man høres kan det altså ikke hjælpe at man frygter mikrofonen eller tro man kan fægte med begge arme samtidig med at man holder en mikrofon!

 Nøgler til Kastaniehøj har dem som er ledere og medarbejdere. Når man stopper med en opgave, afleveres nøglen igen. Bestyrelsen forsætter – sammen med organisationerne – arbejdet med at få bedre styr på den del af vores fællesskab. Hjælp os med at få nøglerne afleveret når nogen stopper med en leder- eller medarbejderopgave.

 Ordensreglementet for brug af faciliteter på Kastaniehøj er blevet gennemgået og revideret. Det nye kan ses på hjemmesiden samt forskellige steder på Kastaniehøj.

 Skt. Hansaften indbyder vi igen til fælles samvær og bål. Det er Y’s Men’s Clubben som er tovholder på forberedelserne og arrangementet. Sammen med Hedensted Kirke ser vi frem til en dejlig sommeraften på tværs af de sammenhænge som vi hver især arbejder i.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Yderligere om arrangementet kommer omkring juni.

På den højre opslagstavle i gangen inde til salen har vi forsøge at samle alt vedrørende Kastaniehøj, for at give et bedre overblik og imødekomme dem som ikke er så meget til hjemmeside.

Den opslagstavle er derfor fremover ikke til ”alle andre opslag”. Den disponeres alene af bestyrelsen.

Vinteren er over os - det er rigtig godt vejr til at lave brænde. Dagen bliver længere og inden længe kommer foråret. Rigtig god arbejdslyst med den opgave du har påtaget dig – eller påtænker at melde dig til. 

Søren Damsbo.

Til toppen klik her


KastanieNyt

14. oktober 2013

Regnskab og nyt fra generalforsamlingen.

 På repræsentantskabets møde først i september så vi tilbage på endnu et år med store investeringer og vedligehold. Investeringen i solcelleanlægget er den største siden nybyggeriet for 7 år siden. Det kostede alt i alt 435.000,- kr. og vil blive afskrevet over de næste 8 år. Vi glæder os over en rigtig god start på el-produktionen. Efter 7 gode sommermåneder har det produceret ca. 23.000 KWh (det er dimensioneret til en årsproduktion på ca. 25.000 KWh).

 Det blev besluttet at arbejde for 2 store sheltere opstillet på Kastaniehøjs grund. Det er en meget populær overnatningsform og vil samtidig gøre det lettere for lederne at arrangerer overnatningsforløb med børnene og de unge. Og flere vil helt sikkert få prøvet en overnatning i det fri. Vi stræber efter at få dem rejst til foråret.

Projektet er nu blevet beskrevet og ansøgning om økonomisk hjælp til opgaven er afsendt.

 Rigtig mange har nøgler til Kastaniehøj og det er tegn på at mange har en opgave! Men lige som vi gerne udleverer nøgler til dem der har brug for dét, så har vi også brug for at nøgler der ikke længere ”er i brug” bliver leveret tilbage. Hver nøgle koster 150,- kr. og vi har mere end 200 nøgler ”ude”, ifølge vores nøgleoversigt - altså nøgler i omløb for ca. 30.000,- kr.! Derfor vil vi går oversigten efter sammen med de 4 organisationer, for at få de nøgler retur som ikke længere er relevant for den som har den. Og dem som ”er videregivet” får rettebruger.

Hvis nogen har en nøgle som de ikke syntes er relevant længere, kan den afleveres til undertegnede eller Svend Erik Degn. 

I oversigten herefter kan de økonomiske nøgletal i det afsluttede regnskabeår ses. Investeringen i solcelleanlægget er alene med i form af en afskrivning på 55.357 kr.

Overskuddet og afskrivningen bliver brugt til at afbetale på vores gæld.

 

Tekst

Regnskabsår

Regnskabsår

Budget

 

2011-2012

2012-2013

2013-2014

 

 

 

 

Husleje foreninger

203.908

179.827

180.000

Husleje externe lejer

58.198

41.410

30.000

Gaver / Projektindtægter m.m.

118.000

0

0

Indtægter i alt

380.106

221.237

210.000

 

 

 

 

Ejendoms drift 

-76.662

-74.832

-54.000

Vedligehold & renovering

-244.033

-33.248

-30.000

Nyanskaffelser og investeringer

-13.592

-15.763

-25.000

Administration m.m. 

-3.488

-17.774

-4.000

Renter

-7.511

-10.730

-27.500

Afskrivninger

 

-55.357

-50.000

Udgifter i alt  

-345.286

-207.704

-190.500

 

 

 

 

Overskud / Underskud

34.820

13.533

19.500

 

 

 

 

Gældforpligtigelser

336.366

738.431

685.600


Der er grund til at glæde sig over en økonomi i fin balance for Kastaniehøj.
Rigtig mange menneskers frivillige indsats gør det muligt - fantastisk!

En stor tak for samarbejdet og hjælpen til alle der tager medansvar

                                                                              Søren Damsbo.

Til toppen klik her


KastanieNyt

11. august 2013

Arbejdsformiddag og nyt fra bestyrelsen.

Arbejdsformiddag på Kastaniehøj, lørdag den 31. august kl. 8.30 – 12.30

Vi ser frem til at der kommer en god flok medarbejdere fra organisationerne bag institutionen, så vi kan få løst nogle af de opgaver som venter, i et godt arbejdsfællesskab.

Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker samt en morgensang.

Herefter fordeler vi opgaverne imellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                      * Udbygge brændeskjul

* Kløve sidste store stykker brænde

                      * Opsætte video overvågningsskilte

* Ny facadebeklædning på Mellembygningen.

                      * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.

                      * Rense tagrender.

                      * Vaske vinduer udvendig.

                      * Feje flisebelægninger.

Skulle en og eller flere være forhindret den pågældende lørdag, kan der være opgaver som med fordel kan løses på et selvvalgt tidspunkt. Her kan undertegne kontaktes.

Der er også mulighed for at ledere kan bruge dagen til opgaver i depoter, lederlokale o. lign. Det er en god anledning til at få opgaver løst og samtidig opleve arbejdsfællesskabets glæder.

Tilmelding senest onsdag den 28. august til organisationens medlem i Kastaniehøjs bestyrelse – eller til Søren Damsbo; Tlf. 75 65 20 35 eller E-mail; damsbo.urlev@hotmail.com   

Af hensyn til rundstykker, materialer og andre forberedelser, har vi har brug for en fornemmelse af medarbejderflokkens antal.

Skulle vejret være helt umuligt er det også godt at vide hvem der har planlagt at komme.

                                                                   -----------------

 Fra bestyrelsens møde i øvrigt;

 Vi forslår at der bygges 2 sheltere på Kastaniehøjs grund. På repræsentantskabets møde den 2. september bliver det et af de punkter som vi ønsker at drøfte i et større forum.

 Vi vil også drøfte Skt. Hansarrangement. Skal der fortsat være fællesspisning og skal der begyndes lige så tidligt som vi plejer af hensyn til børn – som kun kommer i meget begrænset antal?

 Kirken har spurgt på mulighed for konfirmandundervisning på Kastaniehøj én formiddag om ugen i den kommende vinter. Der er flere hold end de kan være i Kirkecentret. Det glæder vi os over og hjælper gerne med!

 Der arbejdes videre med muligheden for teleslynge i salen; behov, muligheder og pris. Det er besluttet at der købes en mere følsom håndholdt mikrofon (af hensyn til dem som ikke tør holde mikrofonen op foran munden).

 Regnskabet for 2012 – 2013 blev forelagt og det viser en god balance mellem indtægter og udgifter. Budgetforslag for 2013 – 2014 blev gennemgået og besluttet.

Solcelleanlægget fungerer rigtig godt og har på de første 4 måneder (årets bedst) produceret 2/3 af forventet årsproduktion. Det vil forhåbentlig sætte positive spor i kommende regnskaber!

 Muligheden for ændret brug af nogle depotlokaler er under overvejelse, efter ønske fra de grønne pigespejdere. De har ikke længere behov for at have deres eget lederlokale – hvis deres depotbehov kan imødekommes på en mere hensigtsmæssig måde. Nu må vi se om vi kan få kabalen til at gå op. 

En ny sæson starter i de kommende uger og så kommer der igen liv ude og inde. Det glæder vi os alle til. Rigtig god medarbejderlyst.

 Søren Damsbo.

Til toppen klik her


KastanieNyt

26. maj 2013

Tak for en rigtig god arbejdsdag i lørdags. Med mere end 20 fremmødte – og tørvejr - kunne vi sætte gang i mange opgaver. Der blev kløvet brænde, forberede ny facadebeklædning på Mellembygningen, støvsuget stolesæder, rengjort i beplantninger og hæk, pudset vinduer udvendigt, renset afløbsbrønde samt forskellige småopgaver.

Desuden havde KFUM-Spejderne gang i opgaver omkring håndtering af indsamlede dåser.

Endnu en god formiddag med arbejde og godt humør. En stor tak for hjælpen til alle som deltog.

Der bliver mere udvendigt lys med sensortænding på Kastaniehøj. Det besluttede bestyrelsen på sit møde for godt en uge siden, som en konsekvens af indbrud tidligere på foråret.

 I værkstedskøkkenet er komfuret blevet udskiftet til et bedre og fuldt funktionsdygtigt. Samme sted har vores nye og større støvsuger fået plads.

 Muligheden og behovet for 2 shelters på Kastaniehøj undersøges frem mod bestyrelsens møde i august. De kunne f.eks. rejses med åbningen mod hinanden på den ene af de 2 teltpladser oppe bagerst på grunden. Samtidig undersøges muligheder for tilskud til et sådant projekt. Måske kan repræsentantskabet træffe beslutning på det ordinære møde den 2. september.

 Budgettet følges til den gode side.  Det kunne bestyrelsen glæde sig over, efter at have gennemgået budgetopfølgning for de 10 måneder af regnskabsåret.

Solcelleanlægget er nu i fuld drift og producerer som forventet. Det er besluttet at investeringen afskrives over 8 år.

 Giv en hånd med den næste måned hvis du har mulighed for det. Arbejdet med at opsætte ny facadebeklædning på Mellembygningen skal klares af frivillige. Kontakt til Svend Erik Degn for en aftale om at hjælpe med den opgave. Og så skal hækken klippes sidst i juni.

 Vi ses til Skt. Hans aften. Annoncering følger senere – men det bliver en aften som vi har oplevet den de seneste år, så kom og vær med.

 Søren Damsbo.

Til toppen klik her


KastanieNyt

12. maj 2013

Vi har haft indbrud i den gamle bygning og udhuset. Der er heldigvis kun forsvundet lidt kontanter men ødelæggelserne for at skaffe sig adgang er temmelig bekostelige. Et vindue er brækket op, døre er sparket ind og skabslåger brækket op. Det bliver et forsikringsanliggende at får tingene ordnet – og et arbejde for de berørte enheder når det gælder om at få ryddet op. 

Det er i den forbindelse vigtigt at huske hinanden på at der ikke skal være kontante penge af betydning på Kastaniehøj – det kan gøre det interessant at komme igen! 

En brændekløver – gerne 2 – vil være til stor hjælp når vi på arbejdslørdagen skal kløve brændet på Kastaniehøj. Har du én eller ved hvor der er én vi kan låne vil vi gerne høre om det. 

Arbejdsdagformiddag på Kastaniehøj, lørdag den 25. maj kl. 8.30 – 13.00

Vi ser frem til at der kommer en god flok medarbejdere fra organisationerne bag institutionen, så vi kan få løst nogle af de opgaver som venter, i et godt arbejdsfællesskab.

Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker samt en morgensang i pejsestuen.

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                      * Kløve brænde

                      * Ny facadebeklædning på Mellembygningen.

                      * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.

                      * Rense afløbsriste på P-plads og nedløbsbrønde.

                      * Rense tagrender.

                      * Vaske vinduer udvendig.

                      * Rense filtre på varmepumper.

                      * Feje flisebelægninger.

* (Klippe hække)

Skulle en og eller flere være forhindret den pågældende lørdag, kan der være opgaver som med fordel kan løses på et selvvalgt tidspunkt. Her kan undertegne kontaktes.

Der er også mulighed for at ledere kan bruge dagen til opgaver i depoter, lederlokale o. lign. Det er en god anledning til at få opgaver løst og samtidig opleve arbejdsfællesskabets glæder.

Tilmelding senest onsdag den 22. maj til organisationens medlem i Kastaniehøjs bestyrelse – eller til undertegnede.
Af hensyn til rundstykker, materialer og andre forberedelser, har vi har brug for en fornemmelse af medarbejderflokken antal.
Skulle vejret være helt umuligt er det også godt at vide hvem der har planlagt at komme.

På vegne af Kastaniehøjs bestyrelse, 

Søren Damsbo
Tlf. 75 65 20 35
E-mail; damsbo.urlev@hotmail.com 
Til toppen klik her


KastanieNyt

24. januar 2013

Montering af solcelleanlægget afventer lidt mildere vejr. Måske kommer muligheden i næste uge? For at få optimal brug af nettomålerordningen skal de 2 installationer sammenkobles til én. Det vil samtidig give en større fleksibilitet i brugen af vores samlede installation. Rent praktisk bliver der tale om et målerskab ude i hækken med én samlet måler for hele Kastaniehøj.

Pejsestuen får reolsystem i stedet for det gamle køkken. Det er KFUM-Spejderne der står for den opgave og de unge mennesker deltager ved bl.a. at lave kasserne til opbevaring af diverse aktivitetsting.  

En større og bedre støvsuger vil inden længe være til brug på Kastaniehøj. Den forventes at få plads i værkstedskøkkenet. De 2 nuværende får plads i den gamle bygning i Pejsestuen og på 1. sal i trappeopgangen.

 Den aktuelle økonomi følger budgettet fint og bestyrelsen tog halvårsopfølgningen til efterretning med tilfredshed. Financieringen af solcelleanlægget fortages med et lån i Middelfart Sparekasse som kan afvikles i det tempo som vi finder passende og muligt. 

Fastsatte datoer:

25. maj; arbejdsformiddag kl. 8.30 – ca. 13

31. august; arbejdsformiddag kl. 8.30 – ca. 13

2. september; repræsentantskabsmøde kl. 19.30

 Vejret er forsat til at lave brænde og har du mulighed for at hjælpe med at save op eller læsse det som er skåret op, kan undertegnede kontaktes. Skal der forsat laves mange bål på Kastaniehøj er der brug for meget brænde og det kommer ikke af sig selv. Vi får næppe bedre vejr end nu – grib chancen! Der er garanti for motion og frisk luft i rigelig mængde.

Søren Damsbo.

Til toppen klik her


KastanieNyt

29. oktober 2012

På den årlige generalforsamling i september så repræsentantskabet tilbage på endnu et aktivt år for Kastaniehøj. Rigtig mange af de ønsker som har været fremsat er blevet til virkelighed. Af regnskabet fremgår det at der er investeret, renoveret og vedligeholdt for 260.000,- kr. – heraf  halvdelen til bålhytten. Når tilskuddet til bålhytten er modregnet, har vi netto brugt 140.000,- kr.

Faktisk er Kastaniehøj nu fri af ekstern gæld – 5 år efter at vi indviede det store nybyggeri! Et godt grundlag for den videre.

 

De økonomiske nøgletal kan ses i oversigten nedenfor;

 

Tekst  Regnskabsår  Regnskabsår  Budget
  2010-2011 2011-2012 2012-2013
       
Husleje foreninger  193.220 203.908 187.000
Husleje externe lejer  72.870 58.198 25.000
Gaver / Projektindtægter m.m.  5.000 118.000 0
Indtægter i alt  271.090 380.106 212.000
       
Ejendoms drift   -107.524 -76.662 -89.500
Vedligehold & renovering  -97.709 -244.033 -53.000
Nyanskaffelser og investeringer  -13.945 -13.592 -15.000
Administration m.m.   -3.899 -3.488 -4.000
Renter  -9.666 -7.511 -6.256
Afskrivninger       
Udgifter i alt    -232.743 -345.286 -167.756
       
Overskud / Underskud  38.347 34.820 44.244
       
Gældforpligtigelser  406.951 336.366 325.100

 

Investering i solcelleanlæg på Kastaniehøj var det punkt som fyldte mest under arbejdsdrøftelsen. Hen over sommeren havde bestyrelsen arbejdet med muligheder for et sådant anlæg og fremlagde mulighederne for repræsentantskabet. Der var opbakning til at arbejde videre med det – og om muligt at få det gennemført.

 

Også ledere og medarbejderes privat brug af lokaler fik nogle ord med på vejen. Det skal herfra understreges at det kun er til egne arrangementer man kan leje lokaler på Kastaniehøj – og altså ikke til f.eks. venners, forældres eller udeboende børns arrangementer (som det også fremgår af reglerne for privat brug).

Det drejer sig ikke om hvorvidt nogle er ”bedre end andre” men om at vi ikke ender med drive forsamlingshus – imod lokalplanen for.

  

Arbejdet med et muligt solcelleanlæg har fyldt rigtig meget for bestyrelsen siden generalforsamlingen – og særligt den sidste måned. Der er opstillet forudsætninger og ønsker, indhentet 2 tilbud som er gennemgået og vurderet. Muligheder er blevet afdækket og rigtig mange spørgsmål er blevet stillet – og forsøgt besvaret.

I medierne har vi kunnet høre energiministerens udsagn om at der snart var ændringer på vej omkring solcelleanlæg og nettoafregningsordningen (den ordning som gør det fordelagtigt for Kastaniehøj at investerer i et sådant anlæg).

 

Da vi var enige om hvilket tilbud vi ville bruge, blev det optimeret bedst muligt og i fredags blev ordrebekræftelsen underskrevet på et 26.260 Wp stort anlæg som har en forventet årsproduktion på ca. 24.635 kWh – svarende til lidt under vores normale årlige forbrug af elektricitet. Med de nuværende el-priser har anlægget et forventet tilbagebetalingstid på 8 – 10 år. Stiger el-priserne – og det er der meget der tyder på – så bliver tilbagebetalingstiden kortere.

 

Planen er at det skal stå klar til produktion inden årets udgang (men det kan vejret jo ændre på). Nu glæder vi os til at få det i brug.

 

Mere brænde til mange gode timer omkring et bål har vi brug for og det vil vi forsøge at gøre noget ved når ”vintervejret” viser sig egent til denne opgave. Håber der er nogen som vil være med når vi kalder sammen.

 

Og her i november måned skulle det gerne lykkes at få rejst en lysmast på arealet bag den gamle bygning til gavn for juletræssalget og udendørs aftenaktiviteter i den mørke tid af året. Så opgaver er der forsat nok af til rigtig mange venlige og hjælpsomme hænder.

  

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen blev afsluttet med følgende, rettet til alle som på den ene eller anden måde tager aktivt del i livet på og omkring Kastaniehøj:

”Der må være en stor selvjustits her på stedet” var der en gæst som spontant gav udtryk for i sidste uge, da han endnu engang kom på Kastaniehøj, sammen med en medarbejder. ”Ledere og medarbejder må holde meget af stedet her og værne det som var det deres eget – ellers kunne I ikke drive stedet som I gør.  Det er i rigtig fin stand og ser godt ud – man bliver helt misundelige.”, forsatte han. Og ja, det har vi! Tak for sammenholdet og medarbejderskabet om Kastaniehøj

 

Opgaver tager tid – og de kræver tid. Der er forsat brug for at mange vil give af deres tid til fællesskabet. Det er ikke nok med det der evt. bliver til overs når alt andet har fået tid. Der er forsat store muligheder i det samarbejde som de 4 organisationer har om stedet her.

Og de muligheder skal vi bruge med taknemlighed.

 Søren Damsbo.

 

Til toppen klik her


Arbejdsdagformiddag på Kastaniehøj,
lørdag den 8. september kl. 8.30 – 13.00

Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen og er medarbejdere for en formiddag, så vi kan få løst nogle af de opgaver som venter.

Vi begynder med rundstykker og en morgensang kl. 8.30 – 9.00. Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:

                      * Opstart af facadebeklædning på mellembygning

                      * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.

                      * Rense afløbsriste på P-plads og nedløbsbrønde.

                      * Klippe hæk

                      * Rense tagrender.

                      * Vaske vinduer udvendig.

                      * Rense filtre på varmepumper.

                      * Feje tag v. varmepumper samt flisegange

                      * Evt. tilskære gulv i troplokale og monterer fodpaneler.

 

Skulle en og eller flere være forhindret den pågældende lørdag, kan der være opgaver som med fordel kan løses på et selvvalgt tidspunkt. Her kan undertegne kontaktes.

Tilmelding senest tirsdag den 4. september til organisationens medlem i Kastaniehøjs bestyrelse – eller til undertegnede. Af hensyn til rundstykker, materialer og andre forberedelser, har vi har brug for en fornemmelse af medarbejderflokken antal.

Skulle vejret være helt umuligt er det også godt at vide hvem der har planlagt at komme.

På vegne af Kastaniehøjs bestyrelse,
Søren Damsbo
Tlf. 75 65 20 35

E-mail;
damsbo.urlev@hotmail.com 

 

 


KastanieNyt

14. juli 2012

 Midt i maj havde vi en god arbejdsformiddag med et godt fremmøde. Rigtig mange praktiske opgaver blev løst og humøret var som vanligt højt. I fællesskab kan meget nås og det er med til at gøre Kastaniehøj til et rart sted at komme.

 Kommunen har opsagt sine 2 lejemål for at flytte aktiviteterne til egne lokaler i Løsning. Det gælder Mødregruppen for unge mødre samt kurserne Lær at leve med kronisk sygdom. Gennem 3½ år har de været faste brugere af lokaler på Kastaniehøj, til fælles tilfredshed. 

Økonomien på Kastaniehøj er i fin balance ved 3. kvartalsopgørelse – og det er der grund til at glæde sig over. Først i august får vi facadetømmer hjem til Mellembygningen (troplokale m.v.) for at gøre det klar til opsætning umiddelbart efter sommerferien – det skal males på for- og bagside. 5 dårlige vinduer i den bygning planlægges skiftet inden den nye facade opsættes.

Solcelleanlæg - en mulighed på Kastaniehøj? Det er bestyrelsen gået i gang med at undersøge frem mod næste bestyrelsesmøde sidst i juli. Noget tyder på at vi som institution kan lave et anlæg der kan dække hele vores forbrug, med fuld modregning i el-prisen. Hvis bestyrelsen når frem til noget konkret vil det blive forelagt repræsentantskabet på det ordinære møde i september.

 Der er købt nye glas og bestik til Kastaniehøj. En stor del af det gamle fulgte med fra de Unges Hjem og var blevet så ”broget” at tiden var inde til noget nyt og ensartet. Der er der købt nye glas til 120 personer samt bestik til 156 personer (lidt af det er lagt i reserve). Skt. Hansaften var der auktion over det gamle og en hel del blev solgt. Men mangler du ekstra bestik til specielle lejligheder kan der forsat købes skeer, gafler, knive og teskeer til 2,- kr. pr. stk. Der er også et mindre antal ballonglas tilbage. Kontakt undertegnede hvis du er interesseret.

 Næste arbejdsformiddag er lørdag den 8. september. Sæt allerede nu kryds i din kalender. Nærmere information følger senere.

 Rigtig god sommer hvad enten du har været på lejr, skal med på den store fælles spejderlejr i uge 30 eller har helt andre planer for sommermånederne.

  Søren Damsbo.

Til toppen klik her


   

Arbejdsdagformiddag på Kastaniehøj,
lørdag den 12. maj kl. 8.30 – 13.00


Så nærmer tiden sig for forårets
arbejdsdagformiddag på Kastaniehøj, lørdag den 12. maj kl. 8.30 – 13.00
Vi ser frem til at der kommer en god flok medarbejdere fra organisationerne bag institutionen,
så vi kan få løst nogle af de opgaver som venter, i et godt arbejdsfællesskab.
Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker samt en morgensang i bålhytten.
Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:


* (Tilskære gulv i troplokale og monterer fodpaneler)
* Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.
* Rense afløbsriste på P-plads og nedløbsbrønde.
* Lave sikring af ny græsslåmaskine.
* Rense tagrender.
* Vaske vinduer udvendig.
* Rense filtre på varmepumper.
* Smøre ovenlysvinduer samt inder- og yderdøre.
* Oprydning på udhusloftet.


Skulle en og eller flere være forhindret den pågældende lørdag, kan der være opgaver som med fordel kan løses på et selvvalgt tidspunkt. Her kan undertegne kontaktes.
Der er også mulighed for at ledere kan bruge dagen til opgaver i depoter, lederlokale o. lign. Det er en god anledning til at få opgaver løst og samtidig opleve arbejdsfællesskabets glæder.
Tilmelding senest tirsdag den 8. maj til organisationens medlem i Kastaniehøjs bestyrelse – eller til undertegnede.
Af hensyn til rundstykker, materialer og andre forberedelser, har vi har brug for en fornemmelse af medarbejderflokken antal.
Skulle vejret være helt umuligt er det også godt at vide hvem der har planlagt at komme.


På vegne af Kastaniehøjs bestyrelse,

Søren Damsbo
Tlf. 75 65 20 35
E-mail; damsbo.urlev@hotmail.com
 

Til toppen klik her


12. februar 2012

 

Orientering efter bestyrelsesmøde

Kan du hjælpe med at lave brænde til Kastaniehøj, så er vejret helt perfekt i disse dage! Vi skal have fældet en del træer og skåret dem op i passende længder. Det sker hos Søren Damsbo og man kan komme enkeltvis eller flere sammen – ring og lav en aftale om et tidspunkt som passer dig / jer, på tlf. 40 19 20 35.

Efterfølgende læsser vi det og jeg kører det til Kastaniehøj. Her kan det kløves af de unge mennesker og andre interesserede hen over foråret. Efterhånden som det kløves skal det stables for at stå til tørre i mindst et år.

 Vi har fået et gammelt luftfoto af Kastaniehøj som bestyrelsen har besluttet at hænge op i salen.

I december blev undertegnede kontaktet at et ægtepar i Hatting, familien Rode, hvor han er født på Kastaniehøj i 1947. Sammen med sine søskende er han med på billedet og på det grundlag kan vi daterer fotografiet til ca. 1955.

Vi var naturligvis interesserede og det har nu fået plads i salen. Ud over at vise Kastaniehøj som det så ud inden det blev købt til sit formål, så fortæller det også historie om Hedensted ”før verden fik fart på”. Se det når du næste gang er på Kastaniehøj!

 Mange andre ting blev der arbejdet med på bestyrelsen møde i torsdags. Bl.a. blev det besluttet at udskifte græsslåmaskinen inden foråret, så vi forsat kan få græsset holdt pænt på en overkommelig og arbejdsvenlig måde.

Planlægning og forberedelse af evt. kommende investeringer tog vi også hul på. Det følger der mere om senere.

 Vi glæder os over den aktivitet der er i og omkring bålhytten – også her i de mørke vinteraftener. Det har været hele arbejdet værd.

 Søren Damsbo.

Til toppen klik her


13. november 2011


Orientering efter bestyrelsesmøde samt årsregnskabet 2010 - 2011 i oversigtsform.

 På bestyrelsens møde tidligere på ugen kunne vi glæde os over at vores trofaste vinterberedskab; Christian, Erling og Svend E. også vil stå sammen om opgaven i den kommende vinterperiode. Nu håber vi så bare at der kun bliver brug for dem i begrænset omfang. Inden det bliver vinter skal postkassen i øvrigt flyttes ud til vejen – selv om vi helst vil være fri for post i den.

 Gulvet i troplokalet skal slibes ned og lakeres. Vi bestræber os på at få det gjort inden jul. Det vil give nogle mindre lokaleændringer for de berørte, da gulvet efter 3 gange lak skal hærde ca. en uge. Opgaven planlægges løst af professionelle for bl.a. at få den løst så hurtigt som muligt.   

Nøddehegnet i skel mod nord bliver beskåret kraftigt når vejret tillader det. Det hænger ind over naboens grund og det tage meget sol for dem. Naboen vil gerne hjælpe med arbejdet. For dem betyder det ikke noget at der igen vil blive meget åbent ind til Kastaniehøj i nogle år. De glæder sig over de aktiviteter som foregår på stedet!

 Vi indkalder til en ”lave brænde” lørdag når vinterens vejr giver mulighed for det. Vi har et sted hvor vi må skove det brænde vi har brug for. Tanken er at det køres til Kastaniehøj og lægges i en bunke. Så kan spejderne få lov til at kløve det de kan finde tid til – og resten må vi andre så kløve senere. Vi har brug for at få oparbejdet en god beholdning af brænde som står så længe at det er ordentligt tørt når det skal bruges.

 Følgende datoer af fælles interesse i 2012 er nu fastlagt:

  12. maj                 Arbejdsformiddag kl. 8.30 – ca.13.00

  3. september      Generalforsamling  / repræsentantskabsmøde

  8. september                    Arbejdsformiddag kl. 8.30 – ca. 13.00 

På generalforsamlingen i september så vi tilbage på årets drift og investeringer sammenholdt med regnskabet for perioden. Samtidig drøftede vi nogle af de opgaver som ligger foran, bl.a. facaderenovering på Mellembygningen (troplokale,  patruljelokaler, m.m.), vedligehold af gulv i troplokalet og befæstning af et større areal omkring pap og papir (KFUM-Spejderne). I den forbindelse blev budgettet for indeværende år gennemgået.

 Regnskab og budget kan ses i hovedtal herunder.

  

Tekst

Regnskabsår

Regnskabsår

Budget

 

2009-2010

2010-2011

2011-2012

 

 

 

 

Husleje foreninger

211.181

193.220

188.000

Husleje eksterne lejer

51.686

72.870

70.000

Gaver m.m.

20.000

5.000

0

Indtægter i alt

282.867

271.090

258.000

 

 

 

 

Ejendoms drift 

-104.681

-107.524

-110.500

Vedligehold & renovering

-38.864

-97.709

-90.000

Nyanskaffelser og investeringer

-47.899

-13.945

-30.000

Administration m.m. 

-3.147

-3.899

-4.500

Renter

-18.020

-9.666

-6.900

Udgifter i alt  

-212.611

-232.743

-241.900

 

 

 

 

Overskud / Underskud

70.256

38.347

16.100

 

 

 

 

Gældforpligtigelser

445.298

406.951

390.851

 Regler for privat brug af lokaler på Kastaniehøj var også til drøftelse på grundlag af bestyrelsens forslag. På visse punkter er reglerne blevet strammet op, præciseret og rettet til. Det er forsat sådan at det alene er ledere og medarbejdere i regi af Kastaniehøj eller en af de 4 organisationer bag institutionen, som kan leje lokaler til privat brug. Reglerne kan findes på Kastaniehøjs hjemmeside; www.kastaniehoj.dk via et link nederst på siden bookingoversigten.

Det er den som lejer lokaler der er ansvarlig for at de fælles regler er overholdt. Viser det sig ikke at holde kan reservationen uden videre opsiges. 

Jeg sluttede bestyrelsens beretning af med følgende: ”TAK til alle for den interesse der vises Kastaniehøj året igennem – og velkommen til et forsat samarbejde. Det frivillige arbejde drives ikke kun af mennesker som ”har tid” men i mindst lige så høj grad af mennesker som ”ta’r sig tid”! Lad os ikke få nok i os selv men fortsat stå sammen i en stor broget flok. Det er der brug for og en berigende værdi i”.

 Søren Damsbo.

Til toppen klik her

 

19. september 2011

 

Bålhytten indvies på torsdag den 22. september kl. 16.00 – 16.45 hvor der bliver mulighed for at se hytten færdig, lugte røg og måske smage en friskbagt pandekage. Alle er velkomne til at kigge forbi i nævnte tidsrum. Efter kl. 16.45 forsætter de grønne pigespejdere deres eget program i og omkring bålhytten.

 

Indtil det sidste har der været tvivl om hytten blev færdig til den planlagte indvielse. Den megen regn har drillet leverandøren i en helt uventet grad. Men med ekstra mandskab på opgaven i dag mandag, lykkes det dem i aften at blive færdig. Vi glæder os over resultatet – kom og se det.

 Søren Damsbo.

Til toppen klik her

 


20. august 2011

 Lørdag formiddag den 3. september kl. 8.30 har vi igen arbejdsdag. Der skal bl.a.:

  • * gøres færdigt omkring bålhytten – fliser, jord, oprydning, spordannelser, m.v.

  • * klippes / studses hæk

  • * renholdes / luges i beplantning

  • * overfladebehandles borde

  • * vaskes vinduer udvendigt

  • * forskellige småting.

 Kom og giv en hånd med og få oplevelsen af arbejdsfællesskabet. Vi begynder med kaffe og rundstykker.
Tilmelding senest den 30./8 til; damsbo.urlev@hotmail.com.

 Bålhytten planlægges opstillet i den kommende uge – uge 34. Frivillige har været i gang med at forberede pladsen med fliseareal og nu venter vi spændt på resultatet. Mon der er nogen som har kendskab til en sandkasse med strandsand, som de ønsker tømt – så kunne Kastaniehøj godt bruge det til at låse de nylagte fliserne med. Kontakt i givet fald undertegnede.

 Bålhytten planlægges indviet den 22. september kl. 16 – 16.45.

Regnskabet blev fremlagt på bestyrelsens møde tidligere på ugen. Igen i år er driftsresultatet positivt og giver mulighed for nedbringelse af Kastaniehøjs gæld. Mere herom efter repræsentantskabsmødet den 5. september.

På samme møde behandlede vi også KFUM-spejdernes ønske om et større fliseareal til aviser og pap. Ønsket er efterkommet.

Det kommende års investeringer blev drøftet og her planlægger vi bl.a. at give mellembygningen (troplokale m.v.) ny udvendig facade i lærk – som den nye bygning. Først skal der ske udskiftninger af nuværende bjælker med råd. Arbejdet tænkes udført i foråret 2012 af frivillige.

Ny bookingansvarlig for lokalebrug på Kastaniehøj bliver inden længe Svend E. Nielsen. Han afløser Henning Jensen som ønsker at holde med den opgave.

 Glemt tøj er som meddelt i sidste KastanieNyt blevet overdraget til en genbrugsbutik her i slutningen af sommerferien.

 Foran os har vi nogle travle uger hvor der bliver flere lejligheder til at mødes. Jeg håber vi ses på den ene eller anden måde.

 

Søren Damsbo.

Til toppen klik her


 29. maj 2011

 

 

 De udsatte facader på den nye bygning skal males i sommer og vi er i kontakt med Syddansk erhvervsskole i Vejle. De har nogle unge mennesker der som et led i deres uddannelse kan hjælpe os med den opgave. Hvis vejret tillader det er planen at de maler i uge 22.

 

Det gav mulighed for at arbejde med mange andre opgave på endnu en god arbejdslørdag formiddag, den sidste lørdag i maj. Der blev klippet hæk og luget i beplantningerne. Sunkne fliser blev langt om, tagrender renset, vinduer vasket og knivholdere opsat i køkkenet.

Tak for hjælpen til jer som kom og hjalp til. Som sædvanligt var humøret højt og arbejdsmoralen høj! Det er utroligt hvor meget der i fællesskab kan nås på en formiddag.

 

Bestyrelsen godkendte på sit møde midt i maj, udvalgets indstilling til placering af en kommende bålhytte bag den store bålplads. Der arbejdes nu videre med kommunal godkendelse af placering og beslutning om konkret bålhytte. Vi har tilsagn om 80 % af omkostningerne fra fonde m.v.

 

Opfølgning på budgettet for de 10 måneder af indeværende regnskabsår, viser en fortsat god balance i økonomien. Samtidig er bestyrelsen i gang med en vurdering af næste års opgaver hvor bl.a. facaderenovering af Mellembygningen undersøges.

 

Beplantningen bagerst på Kastaniehøjs grund (bag klatretårn og raftegård) trænger til forbedring. De store huller skal genplantes og måske kunne der plantes en række buske inderst, for at gøre det mere tæt. Trådhegnet med pæle som står i skel ind mod kolonihaverne, har også ”set bedre dage”. Det kunne ende med at blive en opgave på efterårets arbejdslørdag?

 

Glemt tøj på knagene forskellige steder på Kastaniehøj, vil blive fjernet i sommerferien og evt. indleveret til genbrug. Husk derfor at tage dit overtøj med hjem – og husk andre på det samme. Det er der næppe efter sommerferien!

 

Penge, nøgler og andre værdigenstande må ikke efterlades i overtøj i gangene. Der har været tyveri fra overtøj mens salen har været fyldt med mennesker. Det bedste værn mod gentagelse er at der ikke er noget at komme efter!

  

Søren Damsbo

Til toppen klik her


9. februar 2011

 

Med KastanieNyt vil vi fremover orientere om noget af det praktiske, der foregår på og omkring driften af Kastaniehøj. Det er vores håb, at det kan være med til at fastholde en stor opbakning fra rigtig mange mennesker, som hver på sin vis har interesse i det foreningsliv, som har hjemsted her.

 

Den hårde vinterperiode sidst i 2010 og hen over årsskiftet, satte mange ting på prøve. Vores varmevekslere frøs til i deres eget kondensvand, og vi er nu i kontakt med leverandøren om mulige tiltag for at løse det problem.

Da det blev tøvejr, kunne smeltevandet ikke komme væk fra P-pladsen. Det viste sig, at afløbsrøret fra den sidste kloakbrønd var frosset til. Vi ser nu nærmere på, om det skal – og kan – lægges dybere for at undgå en lignende situation i fremtiden.

 

Træk under dørene til salen fra de tilstødende lokaler og gangen har været et tilbagevendende problem i vinterhalvåret. Derfor har vi nu besluttet at montere nogle specielle lister under alle dørene, for at de kan lukke tættere. Vi håber det vil løse problemet.

 

En bålhytte på Kastaniehøjs grund har længe været et ønske. Efter en periode med lidt stilstand i arbejdet for at rejse de økonomiske midler, er der nu igen gang i projektet. Det er et projekt til godt 100.000,-kr., hvor vi selv regner med at bidrage med ca. 25 % i form af frivillig arbejdskraft, når hytten skal rejses. Af de resterende midler har vi nu tilsagn om godt 60 %, og flere ansøgninger afventer svar.

 

Vi håber at have styr på økonomien og kunne beslutte leverandør af bålhytten inden sommerferien. Og så skulle den gerne rejses inden, det for alvor bliver efterår igen. Vi får se, om den plan kan holde.

 

Halvårsopfølgning på budgettet var også en del af bestyrelsesmødet tidligere på ugen. Der er forsat en god balance i Kastaniehøjs økonomi. Det giver mulighed for en høj grad af vedligehold og forbedringer som bl.a. det nye tag på Mellembygningen i efteråret. Og så er der udsigt til forsat reduktion af den gæld, vi påtog os, da vi byggede det nye!

 

Arbejdslørdag bliver den 28. maj kl. 8.30 – ca. 13. Hvis vejret tillader det, skal der bl.a. males udsatte facader på den nye bygning, renholdes ved fortov og parkeringsplads samt diverse øvrige mindre opgaver. Den formiddag kan vi bruge mange hænder, og der kommer mere om dagen senere med mulighed for tilmelding.

 

Ny billedudsmykning i salen står henholdsvis De grønne pigespejdere og Y’s men for, når der i sommerferien skal nyt i skifterammerne. Vi ser frem til nye indtryk fra livet i og omkring Kastaniehøj. Det liv som er hele grundlaget for driften.

 

Søren Damsbo.

Til toppen klik her